Park pokoleń - spacerem ku skarpie

Autor pomysłu:
Tomasz Kuszłejko SMMW
Status:
projekt w głosowaniu
Szacowany koszt:
195 600 zł
Lokalizacja:
Warszawa, okolice ul. Zdrowej
Poparcie pomysłu: 40
Park pokoleń. Projekt przewiduje realizację parku o powierzchni 8100 m kw. (0,81 ha), który pełnić ma funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu, a także komunikacji pomiędzy Miasteczkiem Wilanów a tzw. podskarpiem i okolicą ul. Rzodkiewki.

W związku z objęciem działek, na których planowana jest realizacja niniejszego projektu, postępowaniem o wydanie pozwolenia na budowę żłobka przy ul. Pamiętnej/Zdrowej (powierzchnia działek nr 31 i 32 uwzględniona jest w bilansie powierzchni biologicznie czynnej dla całego założenie ww. placówki), ostateczny dobór wyposażenia oraz powierzchnia zagospodarowania, zostaną ustalone po zakończeniu ww. postępowania, w uzgodnieniu z projektodawcą w ramach konsultacji społecznych. Projektowane założenie znajduje się w uczęszczanym, popularnym wśród spacerowiczów przejściu pomiędzy osiedlem Ostoja Wilanów a ul. Rzodkiewki.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park dostępny dla wszystkich mieszkańców. Atrakcje w parku powinny być tak dobrane, aby odpowiadały różnym pokoleniom. Teren jest publiczny i położony w części Wilanowa, która nie narzuca tak rygorystycznych zasad kształtowania przestrzeni, jak osie widokowe Pałacu, czy teren tzw. Plaży Wilanów. Dlatego jest to miejsce bardziej właściwe do lokalizacji mniej formalnego założenia parkowego z atrakcjami dla wszystkich pokoleń. Po dokonaniu naprawy obecnego przejścia, które bywa zabłocone, a latem pełne chwastów ułatwiona zostanie komunikacja w kierunku podskarpia. Realizacja nie tylko poprawi dostęp do elementów rekreacji i wypoczynku, ale ułatwi dostępność do podskarpia, a patrząc z drugiej strony do Miasteczka Wilanów.

Pełny opis projektu

Projekt przewiduje realizację parku liniowego o powierzchni 8100 m kw. (0,81 ha), który pełnić ma funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu, a także komunikacji pomiędzy Miasteczkiem Wilanów a tzw. podskarpiem i okolicą ul. Rzodkiewki. Wskazane wykorzystanie działek 31 i 32 z obrębu 1-10-25 - obok sygnalizowanych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do terenów parkowych - wskazane jest w uzasadnieniu do projektu.
Park liniowy miałby ok 400 m długości, natomiast jego szerokość wahałaby się od ok. 15 - 23 m. Dlatego też zaplanowane w nim elementy (tyrolka, boiska, hamak, wyrównana ścieżka gruntowa, czy górka saneczkowa) muszą uwzględniać tę właśnie specyfikę. Autor dopuszcza również powstanie w tym miejscu tzw. "dogparku". Teren jest obecnie w znacznej części pusty lub porośnięty chwastami posiada również piękne krzewy i drzewa, które należy pielęgnować - wyeksponować.
Obszar - po zrealizowaniu ul. Zdrowej w kierunku Al. Wilanowskiej - będzie dostępny bezpośrednio z ul. Zdrowej jak również ul. Rzodkiewki, a w przyszłości - po przedłużeniu drogi - od ul. Pamiętnej. Będzie to - poza walorami parkowymi - istotny element komunikacji pieszej, odseparowany od ruchliwych ulic.
Jest to szczególnie ważne z uwagi na sąsiedztwo istniejących i planowanych placówek edukacyjnych.
Na wskazanym terenie proponuję posadzenie po stronie północnej szpaleru drzew - brzoza - co ok 6 m. Po stronie południowej szpaler byłby przerwany istniejącymi drzewami (nasadzenia jedynie od wschodu i zachodu).
Choć projekt stanowi całość i zgodnie z zasadami BP nie przewiduje etapowania realizacji, to nie wyklucza w przyszłości uzupełnienia (np. latarnie lub inne).
Należy zaznaczyć, że projekt odpowiada w ok 2/3 swojej powierzchni, części idei realizacji w tym obszarze Wilanowa parku dla mieszkańców (patrz załącznik z projektem nowego MPZP). Natomiast mając świadomość trybu uchwalania nowych planów miejscowych uznałem, że życie każdego z nas nie jest na tyle długie by czekać latami (uchwalenie i realizacja). Można działać już teraz.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazany obszar 5 ME w obowiązującym planie miejscowym dopuszcza funkcje sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych oraz tereny zieleni miejskiej. Przy projekcie żłobka przy ul. Zdrowej uwzględniono części wskazanych działek (łącznie 8100 m kw.) do bilansu powierzchni biologicznie czynnej. A zatem faktycznie wskazany teren obu działek (31 i 32 z obrębu 1-10-25 utracił walor podstawowego przeznaczenia - zabudowy ekstensywnej i stał się faktycznie terenem zieleni miejskiej. Biorąc pod uwagę rozbudowę potrzeby mieszkańców i stały rozwój osiedla potrzeba realizacji kolejnych parków i skwerów jest oczywista. Jest to doskonałe miejsce do stworzenia ciekawej, zielonej przestrzeni dla mieszkańców. Jest to propozycja - dopuszczam modyfikacje, proszę o uwagi.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

* Przedstawione wyposażenia ma jedynie charakter poglądowy, niezbędny do ustalenia całkowitego kosztu projektu. Ostateczny dobór wyposażenia zostanie ustalony w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej z udziałem projektodawcy w ramach konsultacji społecznych.

Propozycje wykonania następujących elementów:
8 ławek - 12 tys
8 koszy na śmieci - 3,6 tys
ok 100 drzew - brzoza - 45 tys
naprawa istniejącej drogi gruntowej i wytyczenie ścieżki - 16 tys
plac do buli 4X25 m - 15 tys
górka saneczkowa dla najmłodszych (ok. 3,5 m wysokości) - 30 tys
boisko do badmingtona (ok. 13X6 m) - 25 tys
tyrolka - zjazd linowy dla dzieci 5-12 lat - 15 tys
gra w kółko i krzyżyk dla dzieci - 2 tys
hamak publiczny - 6 tys
altanka zadaszona - 6 tys.
5 stojaków rowerowych - 2 tys
uporządkowanie terenu (koszenie, pielęgnacja drzew istniejących - w tym obcięcie części gałęzi do wys. ok. 2m) - 10 tys
projekt - 8 tys.

Autor dopuszcza zmiany na etapie realizacji projektu, będące wynikiem konsultacji z mieszkańcami (dodanie innych elementów, lub rezygnację z części zaproponowanych w projekcie).
Typ pomysłu:
zieleń
Dla kogo:
dzieci, seniorzy, mieszkańcy dzielnicy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Wilanów

Lokalizacja: Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa Telefon 224435000

Dodając komentarze korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane wypowiedzi są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku (Link do https://www.facebook.com/policies)

Widzisz problem?

Jeśli realizacja tego pomysłu budzi Twoje wątpliwości