Regulamin Serwisu Internetowego i Aplikacji Internetowej „Budżet Alert”

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.
 2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem http://budzetalert.pl/.
 3. Aplikacja – aplikacja internetowa o nazwie Budżet Alert przeznaczona na urządzenia mobilne, służąca do korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
 5. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego konta w Serwisie. Zarejestrowanym Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna.
 6. Właściciel Serwisu – Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000 zł, NIP 522-01-03-609.
 7. Materiał Użytkownika – wszelkie treści niezależnie od treści, które zamieszczane są w Serwisie i/lub Aplikacji przez Użytkowników, w szczególności w formie komentarzy.
 8. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm).
 10. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zn.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i Aplikacji.
 2. Serwis prowadzony jest przez Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu pozostaje także właścicielem i operatorem Aplikacji.
 3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest prezentowanie informacji na temat budżetów obywatelskich w gminach na terenie Polski oraz pomysłów na inwestycje w ramach takich budżetów obywatelskich.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu oraz Aplikacji,
  • zasady korzystania podstawowych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji,
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • zasady zmiany Regulaminu.
 5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Serwisu są następujące:
  • Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  • Dostęp do poczty elektronicznej;
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.
 6. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Aplikacji są następujące:
  • Urządzenie mobilne z dostępem do Internetu korzystające z systemu operacyjnego: Android w wersji 5.0 i nowszej, iOS w wersji 9.0 i nowszej;
  • Dostęp do poczty elektronicznej;
 7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: http://budzetalert.pl/regulamin i sporządzić wydruk.
 8. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 9. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu i Aplikacji działały poprawnie. Tym niemniej Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 10. Właściciel Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu i/lub Aplikacji.
 11. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu i Aplikacji, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu.
 12. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu lub Aplikacji oraz ich elementów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu i/lub Aplikacji nie muszą być pozbawione błędów oraz nie stanowią one oficjalnych informacji dotyczących prezentowanych treści, w szczególności nie stanowią oficjalnych informacji publikowanych przez organy administracji publicznej oraz samorządy terytorialne. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści zamieszczonych w Serwisie i/lub Aplikacji, ani za ich rzetelność i kompletność.

III. Podstawowe zasady korzystania z serwisu

 1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego konta Użytkownika poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 2. Użytkownik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych posiadać musi zgodę swojego przedstawiciela na korzystanie z Serwisu i Aplikacji. Właściciel Serwisu może w każdej chwili poprosić Użytkownika o przedstawienie takiej zgody w formie pisemnej, w przypadku braku przedstawienia takiej zgody w zakreślonym terminie Właściciel Serwisu usunie konto Użytkownika z Serwisu.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu lub Aplikacji, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako obowiązkowe.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie. W celu wyrejestrowania konta z Serwisu Użytkownik powinien zgłosić wniosek o wyrejestrowanie konta Użytkownika na adres bok@gratka.pl
 6. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu. W celu wyrejestrowania konta z Serwisu Użytkownik powinien zgłosić wniosek o wyrejestrowanie konta Użytkownika na adres bok@gratka.pl
 7. W przypadku jeżeli Właściciel Serwisu wydaje newsletter, Użytkownik może zawrzeć z Właścicielem Serwisu umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi wydawanego przez Właściciela Serwisu w formie elektronicznej newsletter’a. Newsletter dostarczany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie wybranym przez Właściciela Serwisu. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
 8. Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu i/lub Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,
  • dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Właściciela, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów,
  • naruszył niniejszy Regulamin.
 9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu
 10. Użytkownik korzystając z Serwisu i/lub Aplikacji zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu i/lub Aplikacji niezamówionej informacji handlowej,
  • korzystania ze Serwisu i/lub Aplikacji w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu i/lub Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Serwisu i/lub Aplikacji w sposób zgodny z wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

IV. Podstawowe funkcjonalności Serwisu i Aplikacji

 1. Serwis umożliwia wszystkim Użytkownikom przeglądanie, listowanie i wyszukiwanie pomysłów na inwestycje w ramach budżetów obywatelskich gmin na terenie Polski, a także wyświetlanie informacji o gminach, które prowadzą budżety obywatelskie wraz z informacjami na temat budżetów obywatelskich w tych gminach.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość popierania pomysłów na inwestycje w ramach budżetów obywatelskich prezentowanych w Serwisie. Poparcie takie nie stanowi głosu oddanego za budżetem obywatelskim w głosowaniu organizowanym przez daną gminę i zawsze może być cofnięte.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość wykonywania akcji w Aplikacji, za które przyznawane są Użytkownikom punkty i odznaki. Punkty ani odznaki nie mogą być wymieniane na pieniądze, towary, ani nagrody i nie mają wartości materialnej. Użytkownicy nie mogą wymieniać się punktami ani odznakami. Po usunięciu konta z Serwisu, punkty i oznaki Użytkownika przepadają.
 4. Właściciel Serwisu może organizować, w oparciu o mające zastosowanie przepisy prawa, konkursy i loterie, w których wykorzystywane będą punkty i odznaki. Zasady takich konkursów i loterii określać będą ich indywidualne regulaminy.
 5. Właściciel Serwisu może publikować w ramach Serwisu i/lub Aplikacji listy wszystkich lub wybranych Użytkowników z uwzględnieniem ilości zdobytych przez nich punktów i/lub odznak.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Właściciela Serwisu.
 7. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że niektóre funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne z poziomu Aplikacji lub dostępne wyłącznie z poziomu Aplikacji.
 8. Aplikacja korzysta z usług lokalizacji urządzenia Użytkownika oraz z możliwości wysyłania wiadomości typu „push” na urządzenie Użytkownika. Korzystanie z tych funkcji uzależnione jest od zgody Użytkownika, którą to zgodę Użytkownik może w każdej chwili cofnąć korzystając z odpowiednich funkcji swojego urządzenia.

V. Zasady zamieszczania w Serwisie i/lub Aplikacji Materiałów Użytkowników

 1. Właściciel Serwisu może umożliwić Użytkownikom lub wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie i publikowanie Materiałów Użytkownika w wybranych miejscach Serwisu i/lub Aplikacji.
 2. Użytkownik przesyłając lub zamieszczając Materiały Użytkownika w ramach Serwisu i/lub Aplikacji reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały Użytkownika, chyba że odpowiedzialność taka wynika z mających zastosowanie przepisów prawa.
 3. Niedopuszczalne jest przesyłanie lub umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie i/lub Aplikacji Materiałów Użytkownika sprzecznych z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.
 4. Każdy przesłany lub zamieszczony w Serwisie i/lub Aplikacji Materiał Użytkownika powinien być wynikiem osobistej twórczości Użytkownika lub Użytkownik powinien być uprawniony przez osoby, którym przysługują prawa do danych Materiałów Użytkownika do posługiwania się nimi w ramach Serwisu i/lub Aplikacji, jak również spełniać następujące warunki:
  • treść Materiału Użytkownika powinna być zgodna z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie może zawierać informacji obraźliwych,
  • treść Materiału Użytkownika nie może naruszać praw autorskich lub innych podobnych praw, w tym prawa do ochrony wizerunku, a także dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej,
  • treść Materiału Użytkownika nie może stanowić bezpośredniej i zamierzonej reklamy dotyczącej innych podmiotów niż Właściciel Serwisu.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania możliwości przesyłania lub umieszczenia Materiałów Użytkownika naruszających niniejszy Regulamin bez powiadamiania Użytkownika, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie i/lub Aplikacji w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. [USUNIĘTO]
 7. Użytkownik w momencie przesłania lub zamieszczenia Materiału Użytkownika w Serwisie i/lub Aplikacji udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej licencji na korzystanie z treści Materiału Użytkownika jako całości, jak i wszystkich elementów zawartych w Materiale Użytkownika, w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez, bez ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach, w celu i w zakresie umożliwienia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji.
 8. Właściciel Serwisu, działając również przez ewentualnie wyznaczonych moderatorów, uprawniony jest do dowolnego przeniesienia lub zmodyfikowania Materiału w ramach Serwisu i/lub Aplikacji, jak również do zablokowania lub usunięcia Materiału Użytkownika lub całej dyskusji w przypadku, jeżeli Materiał Użytkownika narusza niniejszy Regulamin.
 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika, który narusza Regulamin zamieszczając w Serwisie i/lub Aplikacji treści bądź inne materiały o charakterze reklamowym opłatą, jak za zamieszczenie reklamy na warunkach komercyjnych.
 10. W przypadku, jeżeli w związku z naruszeniem przepisów prawa lub praw osoby trzeciej przez jakikolwiek Materiał Użytkownika zamieszczony lub przesłany w ramach Serwisu i/lub Aplikacji, Właścicielowi Serwisu groziła odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Właściciela Serwisu z takiej odpowiedzialności w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, a w przypadku jeżeli Właściciel Serwisu poniesie straty lub koszty, do zwrotu takich strat lub kosztów w pełnej wysokości.

VI. Uprawnienie do odstąpienia umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem

 1. Zasady opisane poniżej odnoszą się do umów:
  • o założenie indywidualnego konta w Serwisie,
  • o newsletter.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi Załącznik nr 1. do Regulaminu.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  • w pozostałych przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa.
 4. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Właścicielem Serwisu w zakresie Serwisu Internetowego, Właściciel Serwisu może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:
  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  • wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego należy kierować na adres: kontakt@budzetalert.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

VIII. [USUNIĘTO]

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r.
 3. Właściciel Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu i/lub Aplikacji lub oferty Właściciela Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 4. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.

Załącznik nr 1.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa,

TREŚĆ OŚWIADCZENIA
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(* umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data