5,2 mln zł na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola na 2020 rok. Mikroprojekty wyłączone

 • Nowa Trybuna Opolska
Miasto podało zasady kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W puli jest 5,2 mln zł. Tym razem nie będzie można składać wniosków na projekty nieprzekraczające kwoty 10 tys. złotych.

Edyta Hanszke

To szósta edycja budżetu obywatelskiego Opola. Zarezerwowano w niej 5,2 mln zł, w tym na projekty ogólnomiejskie – 1 mln zł, a na projekty dzielnicowe - 4,2 mln zł.

Wartość zgłaszanych propozycji projektów ogólnomiejskich powinna sięgać od 10 tys. zł do 1 mln zł. Dzielnicowe powinny zaczynać się od 10 tys. zł, a maksymalne kwoty dla każdego z rejonów miejskich są różne:

 • Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) - 500 000 zł
 • Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) - 290 000 zł
 • Rejon III (Chabry) - 130 000 zł
 • Rejon IV (Armii Krajowej) - 220 000 zł
 • Rejon V (Gosławice, Malinka) - 380 000 zł
 • Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) - 510 000 zł
 • Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) - 460 000 zł
 • Rejon VIII (Śródmieście) - 250 000 zł
 • Rejon IX (Stare Miasto) - 150 000 zł
 • Rejon X (Nadodrze) - 110 000 zł
 • Rejon XI (Zaodrze) - 180 000 zł
 • Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) - 570 000 zł
 • Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) - 450 000 zł

Aleksandra Zwarycz, zastępca naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego, wyjaśnia, że górne granice zostały ustalone na podstawie liczby ludności, powierzchni i liczby dzielnic.

Budżet Obywatelski ma być mechanizmem wyrównującym różnice między centrum miasta, które jest bardziej doinwestowane, a obwarzankiem - wyjaśnia.

Wysokość puli w budżecie uzależniona jest od dochodów miasta. Przed rokiem było to 4,3 mln zł i już wtedy podkreślano, że to kwota rekordowa, bo rok wcześniej pula na BO wyniosła 2,5 mln zł.

Zasady budżetu obywatelskiego Opola na 2020 rok

Uprawnionym do złożenia projektu w Budżecie Obywatelskim Opola jest każdy mieszkaniec miasta, bez względu na wiek. Osoby poniżej 18 roku życia wymagają zgody opiekuna prawnego. Wniosków nie mogą składać instytucje ani organizacje pozarządowe.

Projekt można zgłosić wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na www.bo.opole.pl.

Na czas składania wniosków będzie uruchomiona infolinia pod numerem 77 44 61 568, a także zostaną wyznaczone punkty w których mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc w złożeniu projektu:

 • Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1, 45-064 Opole;
 • Urząd Miasta Opola, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole;
 • Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 7a, 45-034 Opole

Termin składania projektów: 31 lipca – 19 sierpnia 2019 r.

W tym roku z BO wyłączono projekty nie przekraczające 10 tys. złotych.

- Mieliśmy takie doświadczenia, że ich pomysłodawcy sami chcieli je realizować, a budżet obywatelski nie dawał takiej możliwości - kontynuuje Aleksandra Zwarycz. - Z kolei przed rokiem pojawiło się nowe narzędzie "Inicjatywa Lokalna", w którą tego typu projekty wpisują się idealnie.

W ubiegłym roku zrealizowano jedną taką inicjatywę - sąsiedzkie spotkanie przy drzewie na Zaodrzu (mieszkańcy nasadzili drzewa i zrobili piknik przy pomocy miasta, które dało ziemię, sadzonki i fachowców do pomocy w realizacji projektu)

- Inicjatywa lokalna jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. To nic innego jak partnerstwo miasta z jego mieszkańcami, by wspólnie zrealizować ciekawy pomysł. Oddając to narzędzie w ręce mieszkańców, towarzyszy nam przekonanie, że przygotowane założenia oraz materiały pomocnicze pozwolą lepiej rozwinąć potencjał jaki drzemie w tej formie aktywności obywatelskiej mieszkańców - czytamy w informacji z ratusza.

Budżet alert

Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej można złożyć:

 • elektronicznie - za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej, znajdującej się na stronie www.inicjatywa.opole.pl;
 • papierowo - wysyłając pocztą lub osobiście w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole.

Zasady Inicjatywy Lokalnej w Opolu

 • Można zgłaszać zadania, których szacunkowy koszt nie przekracza 10.000 zł.
 • Realizacja zadania odbywa się w roku następnym po roku złożenia wniosku.
 • Termin składania wniosków: od 1 stycznia do 15 września każdego roku.
 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.
 • Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.
 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.
 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

W ramach jakich obszarów można zgłaszać inicjatywę lokalną?

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • Działalność charytatywna;
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Edukacja, oświata, wychowanie;
 • Działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • Ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 • Rewitalizacja.

Nowy podatek audiowizualny

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości