Budżet obywatelski Żuromin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Żuromin 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 06.10.2017
  3. Głosowanie 27.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Żuromin 2017: zasady

Budżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminy i Miasta Żuromin, o której przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy Żuromina.

W 3. edycji BO w Żurominie wydzielono kwotę 160 tysięcy złotych.

Kto może zgłosić projekt? Jak to zrobić?

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Żuromina.

Koszt realizacji zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 120 000 zł.

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Żuromina, popierających daną propozycję.

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola obowiązkowe.

Formularz można znaleźć tutaj: http://zuromin-strona.nowybip.pl/budzet-obywatelski.

Swoje projekty mieszkańcy mogą zgłaszać od 9 sierpnia do 1 września 2017 r.

Weryfikacja projektów

Weryfikację złożonych zadań przeprowadzają wydziały Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie właściwe, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji do analizy propozycji lub zawiera błędy formalne, zgłaszający zadanie zostanie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania w ciągu 4 dni roboczych uzupełnień lub modyfikacji formularza.

Właściwe wydziały Urzędu Gminy i Miasta Żuromin przekazują zgłoszone zadania wraz ze swą opinią do Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin. Burmistrz Gminy i Miasta zatwierdza ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę odrzuconych zadań. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te zadania, które uzyskały pozytywną opinię właściwego wydziału Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.

Głosowanie

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Żuromin.

Głosowanie odbywa się: w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie głosowania w Żuromińskim Centrum Kultury lub poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

Głosować można na nie więcej, niż dwa zadania. W przypadku wyboru więcej niż dwóch zadań głos będzie nieważny. W przypadku, gdy ta sama osoba odda kilkakrotnie głos, wówczas głosy takie uznaje się za nieważne.

Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach przeznaczenia środków na budżet obywatelski.

W przypadku otrzymania przez co najmniej dwa zadania jednakowej liczby głosów, Komisja przeprowadza publiczne losowanie.

Jeśli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największe poparcie.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy i Miasta Żuromin

Lokalizacja: Plac Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin Telefon 236572558
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości