Budżet obywatelski Wejherowo 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Wejherowo 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 03.04.2018
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.05.2018
  3. Głosowanie 08.06.2018 - 22.06.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Wejherowo 2018: zasady

Środki budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Miasta Wejherowa i nieinwestycyjne będące w zakresie zadań własnych gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Prezydent Miasta Wejherowa powołuje Komisję ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie miasta Wejherowa procedury budżetu obywatelskiego oraz określa pulę środków planowanych do wydatkowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego w podziale na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne.

Zgłoszenia propozycji projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia procesu zbierania projektów, na formularzu zgłoszeniowym zawierającym poparcie co najmniej uprawnionych 50 osób3.

Komisja przedkłada wyniki analizy Prezydentowi Miasta Wejherowa wraz z wnioskami dotyczącymi prawidłowości złożenia projektów oraz ich wykonalności z szacunkową wyceną i możliwym terminem realizacji. W przypadku zgłoszeń, które w ocenie Komisji ds. budżetu obywatelskiego są niemożliwe do realizacji albo są niezgodne z przepisami albo zostały nieprawidłowo złożone, informacja musi zawierać wyjaśnienie powodów takiej oceny.

Zgłoszenia, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz analizę techniczno-finansową, stanowią listę projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego,

Głosowanie zarządza Prezydent Miasta nie wcześniej niż 7 dni od opublikowania listy projektów. Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy wymienieni którzy ukończyli 16 lat.

Każdy głosujący może oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny.

Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa

oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach przez minimum 14 dni.

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja ds. budżetu obywatelskiego sporządza protokół z głosowania

Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Wejherowa, po ówczesnym zatwierdzeniu ich przez Prezydenta Miasta Wejherowa.

Projekty będą realizowane w roku następującym po roku przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego, po zatwierdzeniu budżetu Miasta Wejherowa na ten rok.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Wejherowie

Lokalizacja: ul. Wejhera 8, 84-200 Wejherowo Telefon 58 677 70 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości