Budżet obywatelski Sochaczew 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sochaczew 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2018 - 30.11.2018
  2. Składanie wniosków projektów 15.06.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.08.2018 - 14.09.2018
  4. Głosowanie 01.10.2018 - 19.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 07.11.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Sochaczew 2018: zasady

Budżet obywatelski to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, o wykorzystaniu której w 2019 r. decydują w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy. Budżet obywatelski nazywany jest też partycypacyjnym, aby jeszcze mocniej podkreślić udział lokalnej społeczności w decydowaniu o najważniejszych dla miasta sprawach. Kilkumiesięczny proces wybierania projektów realizowanych w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) to poważny etap konsultacji i rozmów z mieszkańcami.

Jakie projekty mogą proponować mieszkańcy?

W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy, ogólnodostępne dla mieszkańców, które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.

Projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach:
1) projekty „duże” - 870.000,00 zł
2) projekty „małe” - 330.000,00 zł

Projekt „duży” to taki, którego koszt realizacji brutto mieści się w kwocie powyżej 100.000,00 zł do
870.000,00 zł z zastrzeżeniem, że musi to być zadanie takie jak: remont infrastruktury lub wydatek majątkowy.

Projekt „mały” to taki, którego koszt realizacji brutto mieści się w kwocie od 20.000,00 zł do
100.000,00 zł

Kto może zgłosić projekt? Jak to zrobić?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może
zgłosić:
1) każdy mieszkaniec miasta Sochaczew,
2) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Sochaczew.

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Pływalni Miejskiej „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Do formularza zgłoszenia wnioskodawca dołącza 25 kart poparcia dla zgłoszonego projektu.

Wypełniony formularz projektu wraz z kartami jego poparcia składa się w wersji pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie lub przesyła się je w formie elektronicznej za pomocą platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl.

Mieszkańcy mogą składać projekty od 15 czerwca do 15 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja projektów

Zespół Opiniujący powołany przez Burmistrza Miasta Sochaczew.

Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Sochaczewie weryfikują projekty pod względem merytorycznym, a następnie przekazują pisemne rekomendacje wybranych do głosowania projektów Zespołowi Opiniującemu.

Kryteria oceny merytorycznej wniosku:
a) możliwość realizacji projektu w danym roku kalendarzowym,
b) realizacja projektu na terenie będącym własnością lub we władaniu Gminy Miasto Sochaczew,
c) wartość społeczna projektu,
d) koszt projektu,
e) możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Zespół Opiniujący dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu.

Skład Zespołu Opiniującego:

1) I Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew – przewodniczący Zespołu,
2) po jednym przedstawicielu z Klubów Radnych,
3) jeden przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
4) jeden przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu,
5) jeden przedstawiciel Powiatowej Izby Gospodarczej

Weryfikacja potrwa od 6 sierpnia do 14 września 2018 r.

Głosowanie

Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną poddane głosowaniu mieszkańców Sochaczewa.

Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Gminy Miasta Sochaczew, który ukończył 16 lat w 2018 roku. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos.

Głosowanie przeprowadza się:
1) w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę;
2) w formie elektronicznej za pomocą platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres:
https://budzet.sochaczew.pl

Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 10 dni przed datą głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 2 projektów z listy proponowanych
i zweryfikowanych projektów.

Informacja o wyniku głosowania podawana jest:
1) na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5280
2) w formie komunikatu prasowego do mediów,
3) na platformie do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl
4) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Sochaczew.

Głosowanie zaplanowano na termin: 1 - 19 października 2018 r. Jego wyniki opublikowane zostaną 7 listopada 2018 r.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Sochaczew

Lokalizacja: ul. 1go Maja 16, 96-500 Sochaczew Telefon +48 46 862-22-35
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości