Budżet obywatelski Sochaczew 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sochaczew 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.05.2017 - 30.11.2017
  2. Składanie wniosków projektów 20.06.2017 - 15.08.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.08.2017
  4. Głosowanie 29.09.2017 - 20.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 03.11.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Sochaczew 2017: zasady

Budżet obywatelski to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, o wykorzystaniu której decydują w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy. Budżet obywatelski nazywany jest też partycypacyjnym, aby jeszcze mocniej podkreślić udział lokalnej społeczności w decydowaniu o najważniejszych dla miasta sprawach. Kilkumiesięczny proces wybierania projektów realizowanych w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) to poważny etap konsultacji i rozmów z mieszkańcami.

Jakie projekty mogą proponować mieszkańcy?

W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy, ogólnodostępne dla mieszkańców, które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.

Kto może zgłosić projekt? Jak to zrobić?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może
zgłosić:
1) każdy mieszkaniec miasta Sochaczew,
2) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Sochaczew.

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Pływalni Miejskiej „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Do formularza zgłoszenia wnioskodawca dołącza 25 kart poparcia dla zgłoszonego projektu.

Wypełniony formularz projektu wraz z kartami jego poparcia składa się w wersji pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie lub przesyła się je w formie elektronicznej za pomocą platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl.

Mieszkańcy mogą składać projekty od 20 czerwca do 15 sierpnia 2017 r.

Weryfikacja projektów

Zespół Opiniujący powołany przez Burmistrza Miasta Sochaczew.

Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Sochaczewie weryfikują projekty pod względem merytorycznym, a następnie przekazują pisemne rekomendacje wybranych do głosowania projektów Zespołowi Opiniującemu.

Kryteria oceny merytorycznej wniosku:
a) możliwość realizacji projektu w danym roku kalendarzowym,
b) realizacja projektu na terenie będącym własnością lub we władaniu Gminy Miasto Sochaczew,
c) wartość społeczna projektu,
d) koszt projektu,
e) możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Zespół Opiniujący dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu.

Weryfikacja potrwa od 15 sierpnia do 15 września 2017 r.

Głosowanie

Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną poddane głosowaniu mieszkańców Sochaczewa.

Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Gminy Miasta Sochaczew, który ukończył 16 lat w 2017 roku. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos.

Głosowanie przeprowadza się:
1) w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę;
2) w formie elektronicznej za pomocą platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres:
https://budzet.sochaczew.pl

Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 10 dni przed datą głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 2 projektów z listy proponowanych
i zweryfikowanych projektów.

Informacja o wyniku głosowania podawana jest:
1) na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5280
2) w formie komunikatu prasowego do mediów,
3) na platformie do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl
4) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Sochaczew.

Głosowanie zaplanowano na termin: 29 września - 20 października 2017 r. Jego wyniki opublikowane zostaną 3 listopada 2017 r.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Sochaczew

Lokalizacja: ul. 1go Maja 16, 96-500 Sochaczew Telefon +48 46 862-22-35
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości