Budżet obywatelski Radzymin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Radzymin 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 03.10.2017 - 29.12.2017
  2. Składanie wniosków projektów 17.10.2017 - 30.10.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.10.2017 - 23.11.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 30.11.2017
  5. Głosowanie 01.12.2017 - 14.12.2017
  6. Ogłoszenie wyników 29.12.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Radzymin 2017: zasady

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez uprawnione osoby. W tym roku zmieniają się zasady naboru wniosków oraz reguły głosowania mieszkańców na wybrane projekty. Projekty wybrane w ramach 3. edycji BO zostaną zrealizowane w 2018 r.

Planowana kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski ustalona zostaje do wysokości 750000 zł.

Jakie projekty mogły być składane w do budżetu obywatelskiego w Radzyminie?

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego mogły być zgłaszane projekty, które:
1) należą do zadań własnych gminy (tzn. znajdują się w kompetencji gminy);
2) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
3) nie są sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza itp.;
4) nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez gminę i wpisanymi do wieloletniej prognozy finansowej;
5) są możliwe do zrealizowania w trakcie dwóch lat budżetowych w ramach realizacji budżetu gminy;
6) są zlokalizowane na nieruchomościach pozostających we władaniu gminy, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne, stanowiących mienie nieobciążone na rzecz osób trzecich;
7) są ogólnodostępne

Zakres projektów został podzielony na następujące grupy tematyczne/kategorie:
1) projekty polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie elementów infrastruktury gminnej,
2) projekty dotyczące działań nieinwestycyjnych, np.: organizacja wydarzeń społecznych, sportowych, kulturalnych itp.

Kto mógł zgłaszać projekty?

Projekty mógł zgłaszać:
1) mieszkaniec gminy;
2) grupa mieszkańców licząca do 5 osób, z których każda spełnia warunki określone powyżej
(wnioskodawcy powinni określić kto będzie ich reprezentował do celów konsultacyjnych).

Zgłoszeń należało dokonywać na formularzu zgłoszeniowym projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego (zwanego także wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego). Formularz zgłoszeniowy był dostępny w formie elektronicznej na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.radzymin.pl lub w formie papierowej w siedzibie urzędu (w Biurze Obsługi Interesanta i w Referacie Partycypacji i Polityki
Społecznej).

Każdy uprawniony mieszkaniec w ramach Budżetu Obywatelskiego mógł zgłosić tylko jeden projekt. W przypadku, gdy wnioskodawcą była osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego, mógł być złożony przez wnioskodawcę:
1) w formie elektronicznej - za pomocą formularza dostępnego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski, lub pocztą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@radzymin.pl , lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu;
2) osobiście - w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej urzędu;
3) listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018 - Projekt”

Projekty można było składać od 17 do 30 października 2017 r.

Weryfikacja

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego podlegają weryfikacji formalnej oraz merytorycznej.

Weryfikacja projektów dokonywana była w sposób sukcesywny przez właściwe rzeczowo komórki
organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne gminy.

Głosowanie

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostały skierowane do głosowania. Mieszkańcy mogli głosować 1 do 14 grudnia 2017 r.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych w gminie
Radzymin oraz - w przypadku osób nie posiadających meldunku w gminie Radzymin - na podstawie stałego rejestru wyborców oraz bazy danych osób posiadających Radzymińską Kartę Mieszkańca.

Głosować można było poprzez:
1) oddanie głosu elektronicznie - z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski;
2) złożenie papierowej karty do głosowania w stacjonarnym punkcie do głosowania w siedzibie urzędu;
3) złożenie papierowej karty do głosowania w mobilnym punkcie do głosowania;
4) przesłanie papierowej karty do głosowania na adres urzędu z dopiskiem na kopercie „Budżet
Obywatelski 2018 - Głosowanie”.

Listę zwycięskich projektów poznaliśmy 29 grudnia 2017 r.

Informacje o zwycięskich projektach dostępne są tutaj: http://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&dzialy=3&prywatnosc=tak&akcja=artykul&artykul=3858.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Radzymin

Lokalizacja: plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin Telefon 22 667 67 67
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości