Budżet obywatelski Radzymin 2017

Budżet obywatelski Radzymin 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 03.10.2017 - 29.12.2017
  2. Składanie wniosków projektów 17.10.2017 - 30.10.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.10.2017 - 23.11.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 30.11.2017
  5. Głosowanie 01.12.2017 - 14.12.2017
  6. Ogłoszenie wyników 29.12.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Radzymin 2017: zasady

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez uprawnione osoby. W tym roku zmieniają się zasady naboru wniosków oraz reguły głosowania mieszkańców na wybrane projekty. Projekty wybrane w ramach 3. edycji BO zostaną zrealizowane w 2018 r. Planowana kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski ustalona zostaje do wysokości 750000 zł.

Jakie projekty mogły być składane w do budżetu obywatelskiego w Radzyminie?

Zakres projektów został podzielony na następujące grupy tematyczne/kategorie:
1) projekty polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie elementów infrastruktury gminnej,
2) projekty dotyczące działań nieinwestycyjnych, np.: organizacja wydarzeń społecznych, sportowych, kulturalnych itp.

Kto mógł zgłaszać projekty?

Projekty mógł zgłaszać:
1) mieszkaniec gminy;
2) grupa mieszkańców licząca do 5 osób.

Zgłoszeń należało dokonywać na formularzu zgłoszeniowym projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego (zwanego także wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego). Formularz zgłoszeniowy był dostępny w formie elektronicznej lub w wersji papierowej w siedzibie urzędu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego, mógł być złożony przez wnioskodawcę w formie elektronicznej, osobiście lub listownie. Projekty można było składać od 17 do 30 października 2017 r.

Weryfikacja

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego podlegają weryfikacji formalnej oraz merytorycznej. Weryfikacja projektów dokonywana była w sposób sukcesywny przez właściwe rzeczowo komórki
organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne gminy.

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostały skierowane do głosowania. Mieszkańcy mogli głosować 1 do 14 grudnia 2017 r.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych w gminie
Radzymin oraz - w przypadku osób nie posiadających meldunku w gminie Radzymin - na podstawie stałego rejestru wyborców oraz bazy danych osób posiadających Radzymińską Kartę Mieszkańca.

Głosować można było poprzez:
1) oddanie głosu elektronicznie - z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski;
2) złożenie papierowej karty do głosowania w stacjonarnym punkcie do głosowania w siedzibie urzędu;
3) złożenie papierowej karty do głosowania w mobilnym punkcie do głosowania;
4) przesłanie papierowej karty do głosowania na adres urzędu z dopiskiem na kopercie „Budżet
Obywatelski 2018 - Głosowanie”.

Listę zwycięskich projektów poznaliśmy 29 grudnia 2017 r.

Wybrane, zwycięskie projekty: "Boisko wielofunkcyjne w Starych Załubicach", "Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej - edukacja historyczna służąca budowaniu lokalnej tożsamości", "Rozwój sekcji koszykówki - w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu".

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Radzymin

Lokalizacja: plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin Telefon 22 667 67 67
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości