Budżet obywatelski Radom 2015

Edycja budżetu:

2015

Budżet obywatelski Radom 2015: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 11.01.2018 - 26.01.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 26.01.2018 - 23.03.2018
  3. Głosowanie 01.06.2018 - 30.06.2018
  4. Ogłoszenie wyników 31.07.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Radom 2015: zasady

Budżet obywatelski stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Miasta Radomia na wskazane przez mieszkańców naszego miasta propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w jej kompetencjach. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór inwestycji, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanej do ich dyspozycji części budżetu Miasta.

Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje do budżetu miasta wypełniając specjalny formularz zgłoszeniowy i przesyłają go pod wskazany adres do Urzędu Miejskiego. W formularzu tym wnioskodawcy określają m.in. cele zgłaszanego projektu, jego krótki opis, uzasadnienie realizacji projektu, zakres działania czy szacunkowy kosztorys.

Następnie wszystkie zgłoszone wnioski badane są przez merytoryczne jednostki Urzędu Miejskiego pod kątem możliwości prawnych realizacji inwestycji, gospodarności, możliwości zabezpieczenie środków na obsługę danego pomysłu w latach kolejnych. Zgłoszone projekty nie mogą przekraczać kosztowo środków przeznaczonych w budżecie na ten cel. Lista wszystkich zgłoszonych projektów (zarówno tych spełniających warunki i tych niespełniających wraz z uzasadnieniem) podawana jest do wiadomości publicznej.

Drugi etap obejmuje głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi i zweryfikowanymi projektami na specjalnych kartach do głosowania w wyznaczonych w mieście miejscach. Głosować mogą mieszkańcy Radomia po okazaniu dowodu osobistego. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostają wprowadzone do budżetu na kolejny rok. Wybrane zostają kolejno projekty z największą liczbą głosów aż do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków budżetowych.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Radomiu

Lokalizacja: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom Telefon 48 36 20 277
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości