Budżet obywatelski Pyskowice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Pyskowice 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 26.01.2017 - 28.02.2017
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 26.01.2017 - 28.02.2017
  3. Składanie wniosków projektów 06.02.2017 - 17.02.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 27.02.2017 - 17.03.2017
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.03.2017
  6. Głosowanie 10.04.2017 - 21.04.2017
  7. Ogłoszenie wyników 28.04.2017
  8. Realizacja projektów 02.05.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Pyskowice 2017: zasady

Pyskowicki Budżet Obywatelski miał w 2017 r. pierwszą edycję. Pula środków pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok wynosiła 150.000,00 zł i została podzielona po 75.000,00 zł dla każdej części miasta: północnej i południowej.

W części Pyskowice- Południe 75 tys. zł pochłonęło zadanie: budowa placu zabaw.
W części Pyskowice-Północ: dwa zadania przypadły na tę kwotę: Plac zabaw-modernizacja ogrodu
przedszkolnego (Przedszkole nr 3) w kwocie 35.000,00 zł oraz Zakup i instalacja urządzeń do ćwiczeń plenerowych - 40 tys. zł.

Liczba głosów oddanych przez mieszkańców na 19 projektów łącznie to : 2463, w tym: ważnych: 2259 (oddanych
elektronicznie: 1382, papierowo: 877)
Liczba głosów nieważnych: 204 (oddanych elektronicznie: 105, papierowo: 99)

Do składania wniosków uprawnieni są:
Mieszkańcy Pyskowic, którzy uzyskali dla swojego wniosku poparcie minimum 15
mieszkańców tej części Pyskowic, której zadanie dotyczy. Organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy Pyskowic
W ramach przysługującego uprawnienia do składania wniosków wnioskodawcy mogą: wyrazić zgodę na połączenie wniosku z innym wnioskiem, jeżeli złożone zostaną wnioski uznane na etapie weryfikacji jako tożsame, wyrazić zgodę na dokonanie modyfikacji wniosku zgodnie z sugestią merytorycznego wydziału UM w Pyskowicach/jednostki organizacyjnej Gminy.

Każdy wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek. Wniosek powinien dotyczyć zadania, które ma być zrealizowane do końca 2017 roku w części miasta, w której wnioskodawca jest zameldowany.
Wartość zadania wynosić ma co najmniej 5 tys. zł brutto, lecz nie więcej niż 75.000,00 zł brutto. Mieszkańcy mogą popierać dowolną liczbę wniosków dotyczących części miasta, w której są zameldowani. Zadanie ujęte we wniosku musi zostać jednoznacznie przypisane do części miasta, na obszarze której ma być
ono realizowane.

Głosować mogły: osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Pyskowice, które: są zameldowane na pobyt stały w Gminie Pyskowice, są pełnoletnie w dniu dokonywania czynności związanych z PBO, nie są pozbawione praw publicznych i wyborczych, nie są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pyskowicach

Lokalizacja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice Telefon +32 332 60 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości