Budżet obywatelski Przecław 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Przecław 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 07.05.2017 - 31.05.2017
  2. Maraton pisania wniosków 01.06.2017 - 30.06.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 05.07.2017 - 11.09.2017
  4. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 05.07.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.07.2017 - 14.07.2017
  7. Głosowanie 11.09.2017 - 22.09.2017
  8. Ogłoszenie wyników 24.09.2017 - 29.09.2017
  9. Realizacja projektów 01.01.2018 - 26.12.2018

Budżet obywatelski Przecław 2017: zasady

W 2017 roku na wydatki z Budżetu Obywatelskiego w gminie Przecław zabezpieczono 200 tys. zł. 100 tys. zł to wydatki dla mieszkańców Przecławia. 100 tys. to wydatki dla mieszkańców Tuszymy. BO dotyczy tylko tych dwóch miejscowości. Głosować mogą tylko pełnoletni mieszkańcy miejscowości. Do realizacji wchodzą te pomysły, które zdobędą najwięcej głosów do wyczerpania 100 tys. zł, która jest do podziału na pomysły. Propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może składać osoba uprawniona do udziału w konsultacjach tj. osoba mieszkająca w Przecławiu, która najpóźniej w dniu zgłoszenia zadania ma ukończone 18 lat i jest wpisana do spisu wyborców Miasta Przecław. Propozycje składa się na specjalnym formularzu. Trzeba do niego dołączyć listę osób popierających propozycję, podpisaną przez co
najmniej 10 pełnoletnich mieszkańców Miasta Przecław. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej za pośrednictwem formularza drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski" lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.
W przypadku wysłania formularza drogą korespondencyjną, za datę złożenia uważa się datę stempla
pocztowego.

Zadania wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Przecław na 2018 roku
1. Budowa zadaszenia nad trybunami na stadionie miejskim w Przecławiu.
2. Dzień aktywnej rekreacji i zakup dresów sportowych dla Przecławian.
3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (Działka nr ewid.947) prowadzącej do cmentarza parafialnego w Przecławiu.
4. Warsztaty rękodzieła dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Zadania wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2018 roku.
1. Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach - Tuszyma "Błonie".
2. Budowa oświetlania ulicznego na istniejących słupach - Tuszyma "Dąbie"
3. Zakup strojów lasowiackich dla dzieci działających w zespołach przy SP im. kard. S. Wyszyńskiego w Tuszymie.
4. Doposażenie techniczne zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe z sołectwa Tuszyma.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Przecławiu

Lokalizacja: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław Telefon 17 58 13 119
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości