Budżet obywatelski Pruszków 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Pruszków 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.02.2017 - 17.03.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 28.03.2017 - 10.05.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.05.2017
  4. Głosowanie 27.05.2017 - 25.06.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Pruszków 2017: zasady

Budżet Obywatelski w Pruszkowie to proces świadomego współdecydowania mieszkańców o wydatkach z budżetu miasta poprzez zgłaszanie swoich pomysłów, a następnie wspólny wybór do realizacji tych inicjatyw, które w największym stopniu odzwierciedlają ich potrzeby.

Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców Pruszkowa poprzez dostarczenie im wiedzy na temat sytuacji finansowej miasta oraz zagadnień związanych z planowaniem jego budżetu, a następnie odpowiedzialne włączenie ich w proces tego planowania. Drugim, niemniej istotnym celem jest dostarczenie samorządowi i władzom miejskim dodatkowych informacji o potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach mieszkańców w zakresie wydatkowania środków publicznych.

Jakie projekty można zgłosić?

Projekty inwestycyjne to zadania inwestycyjne, w efekcie którego powstaje produkt o charakterze rzeczowym, trwale związany z gruntem, realizowany w zakresie obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane (budynki, budowle, obiekty małej architektury) czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni.

Projekty nieinwestycyjne – to pozostałe zadania o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy, spotkania, festyny, zajęcia fitness, koncerty, cykl warsztatów dla dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, zajęcia edukacyjno-sportowe np. sportowe soboty oraz ustawienie obiektów niezwiązanych trwale z gruntem np. donice z kwiatami.

Jak zgłosić swój projekt? Kto może to zrobić?

Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać Projektodawca, który skonsultuje swój pomysł z mieszkańcami danego obszaru i uzyska poparcie projektu – zbierze podpisy od co najmniej 30 osób – Mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i którzy w momencie składania projektu ukończyli 14 lat.

Do grupy osób popierających zgłoszony projekt, nie wlicza się Projektodawcy.

W przypadku gdy Projektodawcą jest osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Projektodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów. Mieszkaniec danego obszaru może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby projektów dotyczących tego obszaru.

Projekt można zgłaszać za pomocą:

a) elektronicznej aplikacji : https://pruszkow.citizenpro.pl, albo

b) formularza papierowego, dostępny na stronie internetowej miasta lub otrzymać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego. Tam też należy złożyć wypełniony formularz w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski” w godzinach pracy urzędu lub w punktach wyznaczonych przez Prezydenta Miasta lub przesłać drogą mailową na adres; budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl W przypadku składania formularza drogą mailową należy dołączyć skany wymaganych załączników.

Podczas etapu zgłaszania pomysłów działać będzie Punkt konsultacyjny –sala 21 Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, w którym organizowane są dyżury konsultacyjne Członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Punkt Konsultacyjny w Centrum Dialogu Społecznego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, w którym organizowane są dyżury konsultacyjne Członków Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego.

Pomysły można zgłaszać od 4 lutego do 17 marca 2017.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej. Weryfikacja potrwa od 28 marca do 10 maja 2017 r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej, która polega na sprawdzeniu czy:

a) projekt został zgłoszony na właściwym wzorze formularza zgłoszeniowego,

b) projekt zawiera wszystkie wymagane załączniki, wypełnione na właściwym wzorze,

c) projekt został złożony w wyznaczonym terminie, projekt złożony po terminie określonym w Harmonogramie Budżetu Obywatelskiego pozostawia się bez rozpoznania.

d) do formularza dołączona została lista co najmniej 30 uprawnionych osób popierających projekt w danym obszarze,

e) dane osób zgłaszających projekt oraz popierających ten projekt świadczą o ich uprawnieniu do tych czynności.

Weryfikacja merytoryczna obejmuje następujące czynniki:

a) analizę praktycznych możliwości realizacji projektów;

b) urealnienie wyceny wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu; w przypadku rażąco zaniżonej wyceny projektu przez projektodawcę komórka merytoryczna może wnioskować do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego o odrzucenie projektu;

c) sprawdzenie czy urealniona wycena nie przekracza dopuszczalnej kwoty,

d) analizę ponoszenia kosztów eksploatacji powstałych efektów projektu.

Głosowanie

Konsultacje zadań do budżetu obywatelskiego zostaną przeprowadzone w trybie głosowania jawnego, w terminie od dnia 27 maja do 25 czerwca 2017r. Na karcie do głosowania, uczestnik konsultacji zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres zameldowania i Nr PESEL. Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta. Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów.

Głos konsultacyjny oddać można jednokrotnie w wybranej przez głosującego formie - bezpośrednio lub drogą elektroniczną. Głosowanie przeprowadza się poprzez:
a) złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny wg zasad określonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, albo
b) wypełnienie i przesłanie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Miasta Pruszkowa.

Karty do głosowania będą ogólnie dostępne w:
a) punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego;
b) wyznaczonych punktach do głosowania przez Prezydenta Miasta Pruszkowa;
c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce „Budżet obywatelski”.

Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów.

Głosowanie przewidziano na termin od 27 maja do 25 czerwca 2017 r.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pruszkowie

Lokalizacja: ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków Telefon 22 735 88 88
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości