Budżet obywatelski Płońsk 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Płońsk 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 30.06.2017 - 04.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.08.2017 - 18.08.2017
  3. Głosowanie 21.08.2017 - 30.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Płońsk 2017: zasady

Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Płońska określa się jako „Płoński Budżet Obywatelski”.

Kwota środków przeznaczonych na realizację Płońskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wynosi 250 000 zł.

Jakie projekty można zgłaszać w 3. edycji budżetu obywatelskiego?

Zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria:
1) Dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy;
2) Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł;
3) Być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania);
4) Teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Gminy Miasto Płońsk nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie
do proponowanego zadania);
5) Z kwoty 250 tys. złotych mogą być realizowane tylko zadania
w ramach tzw. „twardych projektów” tzn. związanych z infrastrukturą miejską
(np. odcinki dróg, chodników, urządzenie zieleni itp.).
6) Z kwoty 250 tys. złotych mogą być realizowane nowe siłownie zewnętrzne i place zabaw, przy czym preferowane w tym zakresie będą projekty uzupełnień lub rozbudowy siłowni i placów o nowe urządzenia zabawowe. Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne będą mogły być stworzone tylko tam, gdzie w pobliżu nie ma podobnych obiektów.

Kto może zgłosić projekty?

Projekty do zrealizowania w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Płońska, grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub organizacja pozarządowa.
Mieszkaniec, grupa mieszkańców, zarząd osiedla lub organizacja pozarządowa może złożyć nie więcej niż jeden projekt.

Jak zgłosić formularz z projektem?

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego dostępny jest na stronie internetowej www.plonsk.pl lub w Kancelarii Urzędu, ul. Płocka 39, wejście od ul. 1 Maja (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu).

Projekt można złożyć poprzez:
1) Wypełnienie formularza zgłaszania projektów i wrzucenie go do urny ustawionej w Kancelarii Urzędu, ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1 Maja);
2) Wypełnienie formularza zgłaszania projektów i przesłanie go pocztą na adres Urzędu Miasta Płońska, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk w kopercie z dopiskiem „Płoński Budżet Obywatelski” – decyduje data stempla pocztowego;
3) Wypełnienie formularza zgłaszania projektów i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: konsultacje@plonsk.pl – decyduje data otrzymania e-mail.


Weryfikacja projektów

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej, która dokonywana jest sukcesywnie, w miarę napływu projektów przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta Płońska przy udziale reprezentantów Rady Miejskiej
w Płońsku.

Głosowanie

Projekty spełniające wymogi formalne poddane będą głosowaniu o charakterze powszechnym.
Projekty poddane będą głosowaniu o charakterze powszechnym.

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Płońska, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Płońsku

Lokalizacja: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk Telefon 23 662 26 91
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości