Budżet obywatelski Płock 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Płock 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 31.05.2017 - 01.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 10.07.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.09.2017
  4. Głosowanie 18.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 16.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Płock 2017: zasady

Budżet Obywatelski Płocka to konsultacje społeczne z mieszkańcami Płocka dotyczące części wydatków z budżetu Miasta Płocka określanych jako „Budżet Obywatelski Płocka”.

Jakie projekty mogą składać mieszkańcy?

Projekty powinny dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy albo powiatu. Projekt musi spełniać następujące założenia:
- koszt projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać kwoty 2 mln złotych, a projektu osiedlowego 500 tys. złotych,
- projekt powinien być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
- teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
- obiekt, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Gminy Miasto Płock,
- projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii.
- poprawnie wypełniony formularz wraz z listą poparcia (30 podpisów – projekt ogólnomiejski, 15 podpisów – projekt osiedlowy)

Mieszkańcy mogą złożyć swoje projekty w ramach dwóch kategorii:

Ogólnomiejski – dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla

Osiedlowy – dotyczący potrzeb mieszkańców jednego z 21 płockich osiedli lub jego części, np. ulicy.

Przewidywana kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Płocka
wynosi 5 mln złotych.

Kto może zgłosić swój projekt?

Projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka może zgłosić:
–każdy mieszkaniec Płocka, tj. osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat,
–grupa mieszkańców, w skład której wchodzą osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończą 16 lat,
–rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta Płocka,
–organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na terenie miasta Płocka

Mieszkaniec, grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub organizacja pozarządowa może złożyć więcej niż jeden projekt.

Zgłaszanie projektów przewidziano na termin: 1 czerwca - 10 lipca 2018 r.

W jaki sposób zgłosić swój projekt?

Formularz zgłaszania projektów wraz z wypełnioną listą poparcia projektu można:

- wrzucić do urn ustawionych w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, wejście od ul. Zduńskiej oraz przy al. Piłsudskiego 6 w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka”
- przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” – decyduje data stempla pocztowego
- złożyć przez stronę mojemiasto.plock.eu

Warunkiem udziału projektu w konsultacjach nad Budżetem Obywatelskim Płocka jest prawidłowo złożony i kompletnie wypełniony formularz, spełniający wymogi wynikające z regulaminu, podpisany przez Pomysłodawcę.

Podpis można złożyć własnoręcznie, elektronicznie lub wpisać imię i nazwisko za pomocą klawiatury komputera.


Weryfikacja złożonych projektów

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej, która dokonywana będzie sukcesywnie, w miarę napływu projektów przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta Płocka albo miejskie jednostki organizacyjne.

Weryfikacja formalno-prawna będzie polegała m.in. na sprawdzeniu:
–kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu,
–kompletności i poprawności wypełnienia listy poparcia projektu,
–zgodności projektu z kompetencjami gminy lub powiatu,
–zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
–czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich,
–obiekt, którego dotyczy projekt stanowi mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich,
–poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu (czy koszt projektu ogólnomiejskiego nie przekracza kwoty 2 mln złotych a osiedlowego 500 tys. złotych),
–czy projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii.

Głosowanie

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta, który najpóźniej do ostatniego dnia głosowania ukończył 16 lat.

Głosować można:

- osobiście -lista punktów do głosowania link

- wysyłając SMS

- na stronie mojemiasto.plock.eu

Głosowanie mieszkańców odbędzie się 18 września 2017 r. Z kolei jego wyniki poznamy 16 października 2017 r.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Płocka

Lokalizacja: Stary Rynek 1, 09-400 Płock Telefon 24 364 55 55
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości