Budżet obywatelski Pakość 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Pakość 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 20.05.2019 - 26.05.2019
  2. Składanie wniosków projektów 27.05.2019 - 12.07.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.07.2019 - 31.08.2019
  4. Głosowanie 02.09.2019 - 30.09.2019
  5. Ogłoszenie wyników 18.10.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Pakość 2019: zasady

Podob­nie jak w roku ubiegłym, do dys­pozycji miesz­kań­ców Radni Rady Miej­skiej prze­znaczyli 200 tysięcy złotych na realizację pomysłów Pako­ścian. Trzecia edycja nie zakłada podziału na obszary.

Tak jak w poprzed­nich edycjach do Budżetu Obywatel­skiego nie mogą być zgłaszane zadania, które zakładają wykonanie wyłącz­nie dokumen­tacji projek­towej, zakładają wykonanie jed­nego z etapów realizacji zadania, które w latach kolej­nych będzie wymagało wykonania dal­szych etapów, zawierają tre­ści powszech­nie naganne, obraź­liwe, wul­garne, prze­widują realizację na terenie nie będącym własno­ścią Gminy Pakość czy naruszają obowiązujące prze­pisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności.

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI

Zadania do Budżetu Obywatel­skiego może złożyć każdy miesz­kaniec Gminy Pakość na odpowied­nim for­mularzu zgłoszeniowym, który dostępny będzie na oficjal­nej stronie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści lub poprzez plat­formę konsultacyjną.

Ter­min składania propozycji do Budżetu roz­pocz­nie się 27 maja 2019 r. i potrwa do 12 lipca 2019 r.

Zadania będzie można składać poprzez plat­formę kon­sul­tacyjną na stronie https://​pakosc​.kon​sul​tacjejst​.pl/​b​u​d​z​e​t​-​o​b​y​w​a​t​e​l​s​k​i w for­mie elek­tronicz­nej na for­mularzu zgłoszeniowym dostęp­nym na oficjal­nej stronie inter­netowej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, w for­mie papierowej, poprzez wysłanie pocztą kom­plet­nego for­mularza zgłoszenia zadania na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88 – 170 Pakość (o zachowaniu ter­minu decyduje data stem­pla pocz­towego), w for­mie papierowej, poprzez wrzucenie for­mularza zgłoszenia zadania do urn wystawionych w budyn­kach poniż­szych instytucji, w godzinach ich pracy:
- Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4,
- Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, ul. Św. Jana 12,
- Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści, ul. Bar­ciń­ska 11,
- Świetlica wiej­ska w Radłowie.

Ważne jest aby każdy projekt poparty był przez minimum 8 miesz­kań­ców naszej Gminy własnoręcz­nym pod­pisem (oprócz zgłaszającego). Każdy miesz­kaniec może poprzeć więcej niż 1 projekt, ale głosować może tylko na jeden.

TRYB ODWOŁAW­CZY

Od roz­strzygnięcia Zespołu o nie­do­pusz­czeniu projektu do głosowania zgłaszającemu projekt przy­sługuje odwołanie bez­pośred­nio do Bur­mistrza Pako­ści, które należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia otrzymania roz­strzygnięcia. Odwołanie należy wnieść w for­mie pisem­nej.

GŁOSOWANIE

Po weryfikacji formalno-​merytorycznej zgłoszonych zadań w ter­minie od 2 września 2019 r. do 30 września 2019 r. odbędzie się głosowanie.

Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatel­skiego Gminy Pakość na 2020 r. dokonują miesz­kańcy w głosowaniu, poprzez prze­słanie wypeł­nionej karty do głosowania na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88 – 170 Pakość, wrzucenie karty do głosowania do urn wystawionych w tych samych budyn­kach, tak jak w przy­padku składania propozycji, prze­słanie wypeł­nionej karty do głosowania za pomocą poczty elek­tronicz­nej w for­mie skanu na adres budzet.o@pakosc.pl, wpisując w temacie wiadomo­ści „Głosowanie – budżet obywatel­ski” oraz poprzez plat­formę kon­sul­tacyjną.

Karta do głosowania dostępna będzie na oficjal­nej stronie inter­netowej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści lub w for­mie papierowej w ww. budyn­kach. Miesz­kaniec może zagłosować wyłącz­nie osobi­ście, tylko na jed­nej kar­cie do głosowania lub elek­tronicz­nie poprze plat­formę kon­sul­tacyjną i wskazać mak­symal­nie 1 zadanie.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych zadaniach na kar­cie do głosowania. W przy­padku, gdy głosujący nie zaznaczył żad­nego zadania lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie, to głos uznaje się za nie­ważny. Karty do głosowania wypeł­nione nie­wła­ściwie oraz nie­zawierające wymaganych danych będą uznane za nieważne.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi w ter­minie do 18 paź­dzier­nika 2019 r. poprzez opublikowanie ich na oficjal­nej stronie inter­netowej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej, w pra­sie lokal­nej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej­skiego w Pakości.


Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pakości

Lokalizacja: ul. Rynek 4, 88-170 Pakość Telefon +52 5666072
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości