Budżet obywatelski Opole 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Opole 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.06.2017 - 31.07.2017
  2. Głosowanie 16.10.2017 - 22.10.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Opole 2017: zasady

Projekty zgłaszane do budżetu muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców Opola; możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

W sytuacjach szczególnych prezydent może wyrazić zgodę na wydłużenie realizacji zadania poza rok budżetowy, w którym zostało ono złożone, pod warunkiem jednak wpisania danego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekty realizowane na terenie sołectw przyłączonych do miasta Opola od stycznia 2017 r., w wyniku których powstaną części składowe nieruchomości, będą realizowane tylko wtedy, gdy nieruchomość ta zostanie przekazana na własność miasta.

Zgłaszane do BO Opola pomysły muszą uzyskać poparcie 20 mieszkańców Opola, którzy ukończyli 16 rok życia. Autorzy pomysłów muszą zebrać własnoręczne podpisy osób popierających, imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL.

Zgłoszeń do BO dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z formularzem listy poparcia), według wzoru. Wnioski są dostępne na stronie internetowej www.opole.pl oraz w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.

Wnioski należy składać:
1) w formie elektronicznej na adres ngo@um.opole.pl, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy poparcia zadania albo
2) w formie papierowej, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.

Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę zadań do budżetu obywatelskiego, a każde zadanie wymaga odrębnego wniosku.

Na etapie przygotowania wniosku ich autorzy mają prawo do konsultacji pod względem finansowym, formalno- prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości realizacji zgłoszonego w nim zadania z wydziałami Urzędu Miasta Opola.

Zgłoszone zadania najpierw trafiają do wydziałów UM Opola do analizy formalno-prawnej. W przypadku wątpliwości wydziały wyzywają wnioskodawcę do korekty lub wskazują możliwe inne rozwiązania, które wymagają pisemnej akceptacji wnioskodawcy.

W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej zadań do BO o podobnym zakresie istnieje możliwość icj połączenia w jedno zadanie, ale na to też musi być zgoda wnioskodawców.

Głosowanie na projekty zgłoszone i zaakceptowane w ramach BO Opola trwa 7 dni. Oddać głos można:
1) w formie elektronicznej poprzez stronę www.opole.pl.
2) w formie papierowej w punktach wyznaczonych przez prezydenta, na kartach oznakowanych przez Urząd Miasta Opola.

Osoba głosująca powinna na karcie do głosowania wskazać zadania do realizacji i niezwłocznie oraz osobiście wrzucić ją do urny. Każdy mieszkaniec może wypełnić wyłącznie jedną kartę do głosowania. Zabrania się głosowania za osoby trzecie - taki głos jest nieważny.

Osoba głosująca ma prawo głosować maksymalnie na 9 zadań, w tym: na 3 zadania duże, 3 zadania małe oraz 3 zadania mikro.

Pula BO Opola jest podzielona na 3 kategorie:
1) zadania duże o wartości powyżej 100 tys. zł, nie więcej jednak niż 500 tys. zł;
2) zadania małe o wartości do 100 tys. zł;
3) zadania mikro o wartości do 10 tys. zł.

Zadania, które w danej kategorii uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na daną kategorię, zostaną wpisane do realizacji w ramach środków budżetu Miasta Opola na przyszły rok budżetowy.

Jeżeli w danej kategorii zadań środki na realizację kolejnego zadania z listy będą niewystarczające, decyzję o ich rozdysponowaniu podejmuje prezydent po zasięgnięciu opinii zespołu.

Zadania realizują wydziały merytoryczne UM Opola.

W tej edycji złożono 195 wniosków, z czego 149 wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie i poddano je pod głosowanie, w tym:
- 42 to wnioski w zadaniach dużych
- 74 wnioski to zadania małe
- 33 wnioski to zadania mikro

Łącznie oddano 8948 głosów, z czego w formie elektronicznej - 4654, a w papierowej - 4294.

Najbardziej aktywną grupą wśród osób głosujących byli mieszkańcy w wieku 25 – 50 lat (53 proc. głosujących). Więcej głosów oddały kobiety – 55 proc. Najwięcej głosujących to reprezentanci dzielnic: Stare Miasto, Zaodrze, Czarnowąsy, Armii Krajowej.

Wśród zwycięskich wniosków są 4 zadania duże:
- Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu, 499 tys. zł, na które oddano 1828 głosów
- Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole, Kolonia Gosławicka, 500 tys. zł, 1180 głosów
- Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum, Śródmieście, Stare Miasto, 500 tys. zł, 1083 głosów
- Miejskie toalety samoobsługowe, Stare Miasto, Śródmieście, Nadodrze, 500 tys. zł, 832 głosów

4 małe:
- Zielone ogródki z ławeczkami; Armii Krajowej, Malinka, Nadodrze, Stare Miasto, Śródmieście, Zaodrze; 100 tys. zł, 995 głosów
- Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych; Kolonia Gosławicka; 100 tys. zł, 989 głosów
- Wiking - ogólnodostępne zajęcia sportowe; Kolonia Gosławicka; 90 tys. zł; 950 głosów
- Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów; Stare Miasto, Śródmieście; 96 tys. zł; 700 głosów

10 mikro:
- Neony w Opolu - rozświetlamy miasto; Stare Miasto; 10 tys. zł; 1541 głosów
- Zakup środków do pielęgnacji murawy boiska; Kolonia Gosławicka; 10 tys. zł; 1117 głosów
- Interaktywna mapa Opola - miasta wielu kultur; wszystkie dzielnice; 10 tys. zł; 1047 głosów
- Punkt Wymiany Książek; wszystkie dzielnice; 10 tys. zł, 909 głosów,
- Opaski medyczne dla opolan gwarancją ich bezpieczeństwa; wszystkie; 10 tys. zł; 677 głosów,
- Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem; Zaodrze; 10 tys. zł; 630 głosów
- Fitness medyczny seniorów-poprawa jakości życia; Śródmieście; 10 tys. zł; 596 głosów
- Piknik Piastowski; Armii Krajowej; 10 tys. zł; 582 głosy
- Alternatywne koncerty w Miejscu X; Śródmieście; 10 tys. zł; 553 głosy
- Joga w amfiteatrze 2018; Stare Miasto; 8 tys. zł; 541 głosów


Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Opola

Lokalizacja: Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego 7-9, parter, 45-011 Opole Telefon +48 774461573
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości