Budżet obywatelski Olesno 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Olesno 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 23.08.2019 - 06.09.2019
  2. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Olesno 2019: zasady

Zgłaszanym wnioskiem są inicjatywy grupy co najmniej 9 mieszkańców, mające wpływ na rozwój miasta i gminy i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców takich jak:
1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,
2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym.
2. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy i winne dotyczyć zadań inwestycyjnych na terenach będących wyłączną własnością gminy Olesno lub na terenach, na których gmina Olesno ma prawo do dysponowania nieruchomością. 3. Realizacja zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego (kalendarzowego).
4. W uzasadnionych przypadkach realizacja kolejnego etapu projektu może być w części przeprowadzona w roku 2021.
5. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Podpisy osób popierających dany projekt składane są na liście poparcia, której wzór zostanie określony zarządzeniem Burmistrza Olesna. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.olesno.pl oraz Wydziale Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
6. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 5, należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie z dopiskiem „budżet obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
7. Dopuszcza się możliwość złożenia formularza drogą elektroniczną na adres budzet.obywatelski@olesno.pl - za pośrednictwem zeskanowanego formularza z podpisem.
8. Za ważne uznaje się zgłoszenie złożone w terminie od 23 sierpnia do 6 września 2019 r. na formularzu dostępnym w załączniku, w którym poprawnie wypełniono wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe do wypełnienia.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Oleśnie

Lokalizacja: ul. Pieloka 21, 46-300 Oleśno Telefon 34 359 78 41
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości