Budżet obywatelski Nowy Tomyśl 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Nowy Tomyśl 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.01.2018 - 31.12.2018
 2. Maraton pisania wniosków 24.07.2018 - 31.08.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 24.07.2018 - 31.08.2018
 4. Składanie wniosków projektów 24.07.2018 - 31.08.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2017 - 21.09.2017
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 22.09.2018
 7. Składanie odwołań 22.09.2018 - 30.09.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 22.09.2018 - 30.09.2018
 9. Głosowanie 10.10.2018 - 19.10.2018
 10. Ogłoszenie wyników 05.11.2018
 11. Działania informacyjne 05.11.2017 - 30.11.2017
 12. Konkurs na realizację projektów 01.01.2019 - 31.12.2019
 13. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Nowy Tomyśl 2018: zasady

Cała procedura wyboru zadań przeprowadzona zostanie jednak już w bieżącym roku, aby od 1 stycznia można było przystąpić do realizacji projektów wybranych przez mieszkańców naszej gminy. Wnioski z projektami zadań można składać do 31 sierpnia 2018 r. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców gminy.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Nowy Tomyśl, który w dniu składania projektu ukończył 16 rok życia, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia co najmniej 20 mieszkańców gminy, którzy ukończyli 16 rok życia. Lista poparcia projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do uchwały (załącznik poniżej).

Jedna osoba może zgłosić jeden projekt inwestycyjny lub prospołeczny.

Wartość jednostkowa projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł brutto po dokonaniu stosownej weryfikacji wniosku przez Komisję. Przez projekt o charakterze inwestycyjnym należy rozumieć projekt, w wyniku którego powstaną środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł brutto.

Wartość jednostkowa projektu prospołecznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto, po dokonaniu stosownej weryfikacji wniosku przez Komisję.

Przez projekt prospołeczny należy rozumieć projekt dotyczący działań o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym, itp. (niewytwarzający środków trwałych).

W budżecie obywatelskim nie będą mogły być realizowane projekty:

1) które zakładają realizację jedynie części zadania,

2) które nie są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy,

3) których cel, zakres, bądź treść w nich zawarta dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań uznawanych powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe,

4) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

5) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym
w szczególności: z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

6) które wymagają współpracy gminy z podmiotami zewnętrznymi, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej, gotowości do współpracy w postaci oświadczenia,

7) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności.

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 3 do uchwały i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu: www.nowytomysl.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu (załącznik poniżej).

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2019”.

Wniosek uznaje się za ważny jeżeli zostanie wypełniony w każdym punkcie, podpisany i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w wyznaczonym terminie.

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Wnioski dostarczone w innym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyzją mieszkańców w 2019 roku zostaną zrealizowane następujące inwestycje:
- Festyn rodzinny połączony z obchodami 610-lecia powstania wsi Bukowiec oraz turniej piłki nożnej oldboyów,
- „Od juniora do seniora”. Integracja pokoleniowa podczas pikniku rekreacyjnego w Przyłęku,
- Bieg przez las „Wygonić wilka z lasu” w Jastrzębsku Starym,
- Aktywni nowotomyślanie 60+,
- Plenerowa impreza integracyjna „Noc Świętojańska nad jeziorem w Sękowie,
- Dokończenie ogrodzenia boiska szkolnego przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Bukowcu,
- Plenerowa siłownia dla dorosłych w Nowym Tomyślu,
- Budowa ogrodzenia przy wigwamie w Przyłęku,
- Kynopark – miejsce aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich właścicieli,
- Siłownia zewnętrzna w Jastrzębsku Starym.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Lokalizacja: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl Telefon 61 4426600
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości