Budżet obywatelski Nowy Dwór Mazowiecki 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Nowy Dwór Mazowiecki 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 26.06.2018 - 19.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 21.08.2018 - 14.09.2018
  3. Głosowanie 17.09.2018 - 23.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 24.09.2018 - 26.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Nowy Dwór Mazowiecki 2018: zasady

Budżet obywatelski to środki pieniężne w wysokości ogółem 500 000 zł przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców, w tym:

a. 75 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 1;
b. 115 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 2;
c. 35 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 3;
d. 70 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 4;
e. 25 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 5;
f. 95 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 6;
g. 50 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 7;
h. 10 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 8;
i. 25 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 9.

Wysokość środków pieniężnych przypadająca na realizację zadań wybranych przez
mieszkańców każdego Osiedla została określona proporcjonalnie do liczby
mieszkańców każdego Osiedla uprawnionych do głosowania na rok 2018.

Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostaną
wpisane do projektu budżetu na 2019 rok.

Jakie projekty można zgłosić w ramach budżetu obywatelskiego?

Zgłaszanym projektem może być dowolna inicjatywa obywatelska, przyczyniająca
się do rozwoju Miasta, która:

a. podlega kompetencjom Miasta określonym w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i/lub Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b. zostanie zrealizowana do 31.12.2019 r. na terenie:
i. stanowiącym własność Miasta właściwym miejscu (Osiedlu) zameldowania wnioskodawcy, nieprzeznaczonym do sprzedaży;
ii. lub stanowiącym własność Miasta oddanym w bezpłatne użyczenie na działalność niekomercyjną właściwym miejscu (Osiedlu) zameldowania wnioskodawcy (za pisemną zgodą użyczającego);
iii. lub oddanym w trwały zarząd jednostkom miejskim nieposiadającym osobowości prawnej lub stanowiącym mienie miejskich instytucji kultury właściwym miejscu (Osiedlu) zameldowania wnioskodawcy (za pisemną zgodą kierownika jednostki/instytucji);
iv. lub w przypadku zadań inwestycyjnych dla osiedla Okunin - na terenie Wspólnoty Gruntowej Wsi Okunin (za pisemną zgodą Wspólnoty);
v. lub w przypadku wydarzeń kulturalnych etc. na innym ogólnodostępnym, miejskim terenie.

Projekt musi poprzeć minimum 15 osób zameldowanych w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Osiedla odpowiadającego zadaniu, które najpóźniej w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16 rok życia, przy czym wnioskodawców nie wlicza się w skład minimum 15 osób popierających
projekt.

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać:

a. osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16 rok życia i są zameldowane na terenie Miasta, w tym osiedla, którego dotyczy zgłoszony projekt;
b. grupy osób fizycznych, które najpóźniej w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16 rok życia i są zameldowane na terenie Miasta, w tym osiedla, którego dotyczy zgłoszony projekt.

Jak zgłosić swój projekt?

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (dostępny tutaj: http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=436048). Formularz jest również dostępny na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl/obywatelski oraz w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim przy ul. Zakroczymskiej 30 w Nowy Dworze Mazowieckim (pok. 101).

Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 4 należy:
a. wysłać na adres Urzędu Miejskiego, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 z dopiskiem „Budżet Obywatelski”
b. lub złożyć osobiście w punkcie obsługi interesantów wskazanym w ust. 4
c. lub wysłać skan na adres bo@nowydwormaz.pl z dopiskiem „Budżet Obywatelski” w temacie maila.
Do formularza należy dołączyć jego wersję elektroniczną z edytowalnym tekstem zapisaną na płycie CD/DVD lub w przypadku zgłoszenia elektronicznego przesłaną w formacie doc2.

Zgłoszone projekty opublikowane zostaną na www.nowydwormaz.pl/obywatelski.

Projekty można zgłaszać od 26 czerwca do 19 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja złożonych projektów

Złożone zadania zostaną zweryfikowane przez Komisję pod względem formalnym,
prawnym i kosztowym. Komisja zostanie powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta, w jej skład wejdzie dziewięciu przedstawicieli Osiedli oraz Sekretarz Miasta i pracownicy Urzędu Miejskiego, a także miejskich jednostek (liczba zależna od złożonych projektów), przy czym za przedstawiciela Osiedla uznaje się Radnego lub Członka Zarządu Osiedla, którego wskaże Przewodniczący Zarządu Osiedla.

Weryfikacja potrwa do 14 września 2018 r.

Głosowanie

Ocenione pozytywnie projekty trafią pod głosowanie mieszkańców wyżej wymienionych osiedli.
Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia i są zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim. Każdy uprawniony do głosowania może oddać jeden głos na projekt właściwy jego miejscu (Osiedlu) zameldowania.

W wyniku głosowania powstanie dziewięć „List zadań” (po jednej na każde Osiedle) uporządkowanych według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów. Do projektu budżetu na 2019 r. wpisane będą te projekty, których suma ogółem – licząc od pierwszego nie przekroczy każdorazowo kwoty przypadającej na dane osiedle.

Głosowanie zaplanowano od 17 do 23 września 2018 r., z kolei jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie od 24 do 26 września 2018 r.Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Lokalizacja: ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Telefon 22 51 22 222
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości