Budżet obywatelski Mokotów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Mokotów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.12.2017 - 22.01.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 23.01.2018 - 08.05.2018
  3. Głosowanie 15.06.2018 - 30.06.2018
  4. Ogłoszenie wyników 13.07.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Mokotów 2018: zasady

Warszawski Budżet Partycypacyjny to proces, który daje mieszkańcom możliwość współdecydowania o części budżetu stolicy. Warszawiacy mogą zgłaszać pomysły, które jeśli zostaną wyłonione w głosowaniu, urzeczywistnią się w 2019 roku. Poza możliwością zgłaszania projektów, BP to oczywiście możliwość głosowania oraz dyskusji nad ideami, które w przyszłości pomogą usprawnić życie miasta.

Oto kilka podstawowych zasad, obowiązujących w 5. edycji Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie:

– każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział w procesie BP – nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w stolicy,
– proces przebiega według ustalonych reguł, które są znane mieszkańcom przed jego rozpoczęciem,
– mieszkańcy decydują o tym, na co zostaną przekierowane środki publiczne – zgłaszają pomysły, dyskutują o nich i wybierają w głosowaniu te, które uważają, że są potrzebne,
– wyniki głosowania są wiążące. Władze miejskie są zobowiązane do zrealizowania pomysłów wybranych przez mieszkańców.

Środki w puli Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie. Skąd się biorą?

Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetów poszczególnych dzielnic. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

W 5. edycji Budżetu Partycypacyjnego wkład pieniężny dzielnicy Mokotów wyniósł 5 900 000 zł.

Jakie pomysły mogę zgłosić?

Przekrój możliwości jest naprawdę duży. Mieszkańcy mogą zgłaszać zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw, montaż latarni czy naprawa nawierzchni drogi. Ważnym elementem BP są też pomysły, które wpływają na integrację społeczności lokalnej i poszerzenie oferty kulturalnej, a więc np. kino plenerowe, potańcówki, pchle targi czy aranżacja miejsc spotkań.
Warto pamiętać, że projekty muszą dotyczyć tylko tych zadań, którymi w codziennej działalności mierzy się urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta). Ten katalog obejmuje jednak mnóstwo obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

W jaki sposób mogę zgłosić swój pomysł?

Pierwszym krokiem przy decyzji o zgłoszeniu projektu do BP powinno być jego dokładne opisanie. W tym celu należy wejść na stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl i wypełnienie internetowego formularza. Istnieje też opcja wykonania tego kroku w formie papierowej. Formularz można otrzymać odpowiednim urzędzie dzielnicy. Tam też należy przekazać wypełniony dokument (osobiście albo listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”).

Jeżeli mieszkaniec zgłasza pomysł w formie papierowej, powinien go dostarczyć wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami do 22 stycznia 2018 r. Decyduje data wpływu formularza do urzędu. W przypadku Mokotowa należy udać się do urzędu dzielnicy przy ul. Postępu 16A.

Pomysły, które wpłyną do urzędów są sprawdzane przez dzielnicowych pracowników. Projekt trafia do właściwej merytorycznie jednostki – odpowiedniego wydziału w dzielnicy lub jednostki miejskiej, których pracownicy skrupulatnie weryfikują możliwość jego realizacji.

Wyniki weryfikacji

Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 8 maja 2018 r. na witrynie twojbudzet.um.warszawa.pl. Również tego dnia autorzy projektów otrzymają informację o pozytywnej lub negatywnej ocenie ich pomysłów.

Budżet Partycypacyjny 2019. Jak głosować?

Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie. Nie trzeba być tutaj zameldowanym. Warto podać jednak dane ułatwiające weryfikację (np. adres zamieszkania, numer Karty Warszawiaka itp.). Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział w głosowaniu. Muszą jednak uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Mieszkańcy stolicy mogą głosować:
– przez internet – na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl – aby zagłosować należy posiadać adres mailowy. Na podany adres przyjdzie link aktywacyjny, który umożliwi zagłosowanie.
– papierowo – wypełniając kartę do głosowania. Należy przyjść do urzędu dzielnicy lub innego wyznaczonego punktu do głosowania. Otrzymacie tam kartę z propozycjami pomysłów. Przed oddaniem wypełnionej karty konieczne będzie okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Głosowanie w stolicy potrwa od 15 do 30 czerwca 2018 r.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 13 lipca 2018 r. Podstawowym kryterium jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa. Kolejnym kryterium jest koszt realizacji zgłoszonej koncepcji. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów i zmieszczą się w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów w danej dzielnicy albo obszarze, zostaną rekomendowane do realizacji.

Wybrane zwycięskie projekty dzielnicowe: "Tornado zagrożeń: uzależnienia u dzieci. Wykłady, warsztaty i konsultacje dla rodziców, wzmacniające kompetencje wychowawcze", "Pchli targ na Sadybie. Sprzedajmy zbędne rzeczy, kupmy coś atrakcyjnego, poznajmy sąsiadów", "Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie".

Pełne informacje o zwycięskich projektach można znaleźć tutaj: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BrowsPerPage%5D=&TaskProposeSearch%5BtaskGroupId%5D%5B%5D=5&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=6&TaskProposeSearch%5Bkeywords%5D=&user=&taskGroupId=5&oldTaskGroup=%5B%225%22%5D&TaskProposeSearch_page=.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Mokotów

Lokalizacja: ul. Postępu 16A, 02-676 Warszawa Telefon +22 50-20-000
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości