Budżet obywatelski Mława 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Mława 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.05.2018 - 21.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.05.2018 - 25.06.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 25.06.2018
  4. Głosowanie 25.06.2018 - 11.07.2018
  5. Ogłoszenie wyników 11.07.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Mława 2018: zasady

Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta na wskazane przez mieszkańców projekty. Konsultacje w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu na projekty zgłaszane przez mieszkańców przeprowadzane były po raz trzeci. Zadanie inwestycyjne, które zdobyło najwięcej głosów zostanie zaplanowane przez burmistrza do realizacji w projekcie Budżetu Miasta Mława na 2019 r.

Środki przeznaczone na realizację projektów na rok budżetowy 2019 wynoszą 300.000 złotych. W przypadku projektów inwestycyjnych propozycje mogą dotyczyć infrastruktury, która należy do Miasta Mława. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Mławy, który ukończył 16 lat.

Jakie projekty można zgłaszać do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego?

Do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 można składać projekty, które:
1) należą do zadań własnych gminy;
pełniają łącznie następujące warunki:
1) należą do zadań własnych gminy;
2) nieruchomość, na której ma być realizowany proponowany projekt stanowi
własność Miasta Mława, jest nieobciążona na rzecz osób trzecich (jeśli
dotyczy);
3) spełniają kryterium ogólnodostępności;
4) realizacja jest komplementarna w stosunku do innych zadań realizowanych lub
planowanych do realizacji przez Miasto Mława;
5) nie będą generowały w kolejnych latach niewspółmiernie wysokich kosztów

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić jedna osoba. Jeżeli propozycję projektu zgłosi grupa mieszkańców należy w formularzu propozycji projektu wskazać przedstawiciela do kontaktu.

Projekty można składać od 2 do 21 maja 2018 r.

Kto może zgłosić swój projekt i jak to zrobić?

Od 2 do 21 maja 2018 r. mieszkańcy mogą składać formularze z propozycjami projektów w kancelarii Urzędu Miasta Mława. Wzór dokumentu dostępny jest tutaj: http://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Formularz%20propozycji.pdf

Weryfikacja projektów

Propozycje projektów zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej przez właściwe
komórki organizacyjne Urzędu Miasta Mława. Proces oceny projektów przewidziano na termin od 22 maja do 25 czerwca 2018 r.

Głosowanie

Głosowanie nad pozytywnie zweryfikowanymi projektami odbędzie się od 25 czerwca do 15 lipca 2018 r.

Głosowanie przeprowadza się z wykorzystywaniem urny do głosowania,
umieszczonej w siedzibie Urzędu Miasta Mława. Formularz karty do głosowania dostępny jest tutaj: http://www.mlawa.pl/sites/default/files/attachments/formularz%20do%20g%C5%82osowania_0.pdf

Prawo do głosowania mają mieszkańcy Miasta Mława, oddając tyko jeden głos, na
wyłącznie jeden projekt.

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Mława, który do dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. 2 maja 2018 roku ukończył 16 lat. Przez prawidłowo oddany głos rozumie się wybór jednego projektu z listy dostępnej na formularzu zgłoszeniowym poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybieram”, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL oraz podpisanie zawartych w formularzu oświadczeń.

Zwycięski projekt: "Park solankowy Komora".

Dokładne informacje o pozostałych projektach i wynikach można znaleźć tutaj: http://mlawa.pl/artykul/mlawski-budzet-obywatelski-2019-roku-znamy-wynik.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Mława

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława Telefon 23 654 33 82
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości