Budżet obywatelski Małkinia Górna 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Małkinia Górna 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 23.06.2018 - 31.07.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.08.2018 - 31.08.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.09.2018 - 21.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.09.2018 - 30.09.2018
  5. Głosowanie 02.10.2018 - 15.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 26.10.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Małkinia Górna 2018: zasady

W tegorocznej, drugiej edycji budżetu obywatelskiego gminy Małkinia Górna do rozdysponowania będzie 150 tys. złotych. Oficjalny start kampanii informacyjnej BO miał miejsce 23 czerwca 2018 r.

Kto może wziąć udział w 2. edycji BO w Małkini Górnej?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy.

Jak zgłosić swój projekt?

1. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Małkinia Górna jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Małkini Górnej, w Sekretariacie Urzędu Gminy, a także na specjalnej stronie poświęconej BO w Małkini Górnej.

2. Formularz uznany zostaje za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola. Do dokumentu należy obowiązkowo dołączyć wypełnione oświadczenia minimum 15 mieszkańców gminy popierających wskazany projekt.

3. Wypełnione formularze projektów składa się w wersji pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1 lub przesyła się za pośrednictwem internetowej platformy do zarządzania Budżetem Obywatelskim Gminy Małkinia Górna. Należy to zrobić w dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 r.

4. Do zgłoszenia projektu niezbędne jest wyrażenie przez wnioskodawcę lub wnioskodawców projektu, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

Przy planowaniu inicjatyw warto pamiętać, że Budżet Obywatelski Gminy Małkinia Górna na rok 2019 obejmować będzie zadania inwestycyjne, będące zadaniami własnymi gminy. Pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 150 tys. złotych.

Co należy ująć w kosztorysie projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. budżetu obywatelskiego oceniający wniosek.

Kto weryfikuje złożone projekty?

Weryfikacja możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2019 rok jest dokonywana przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego. Zespół ocenia je pod następującymi kryteriami:
- czy Formularz został złożony w terminie,
- czy Formularz zawiera wszystkie załączniki,
- czy Formularz został wypełniony prawidłowo.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub negatywnej oceny merytorycznej wniosku, wzywa się projektodawcę do usunięcia braków w terminie 5 dni.

Wyniki weryfikacji zostaną ogłoszone w terminie od 24 do 30 września 2018 r.

Kto może głosować na projekty i jak to zrobić?

Głosowanie nad projektami 2. edycji BO potrwa od 2 do 15 października 2018 roku. Natomiast jego oficjalne wyniki poznamy do 26 października.

Prawo udziału w głosowaniu nad projektami BO w Małkini Górnej mają wszyscy mieszkańcy gminy. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania lub za pośrednictwem internetowej platformy do zarządzania Budżetem Obywatelskim Gminy Małkinia Górna malkinia.budzet-obywatelski.org. Samo oddawanie głosów odbywa się w sposób tajny i bezpośredni poprzez wybranie maksymalnie 1 projektu (zadania) z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.

Wzór karty do głosowania na projekty można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Małkini Górnej, oraz na stronie dotyczącej BO. Tam też znajdziemy pełny opis projektów (dostępne będą one również w punktach do głosowania).

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Małkinia Górna

Lokalizacja: ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna Telefon 29 644 80 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości