Budżet obywatelski Łosice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łosice 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 10.07.2018 - 14.12.2018
  2. Składanie wniosków projektów 31.07.2018 - 21.08.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.08.2018 - 30.08.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.09.2018
  5. Głosowanie 24.09.2018 - 03.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 01.11.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łosice 2018: zasady

Budżet Obywatelski 2019 jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w
budżecie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok.

Tym razem do dyspozycji mieszkańców przekazano kwotę 90 tys. zł. Została podzielona na dwie części:
- 80% na tzw. duże projekty, których wartość przekracza 6 tys. zł.
- 20% na tzw. małe projekty, o wartości niższej niż 6 tys. zł.

Jakie projekty mogą zgłaszać mieszkańcy?

Ze środków Budżetu Obywatelskiego są finansowane projekty należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji w terenie (na nieruchomości), musi on stanowić własność Miasta i Gminy Łosice lub pozostawać w dyspozycji Miasta i Gminy Łosice na podstawie odrębnych umów/dokumentów(na dzień złożenia wniosku), na którym Miasto i Gmina Łosice może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Nie dopuszcza się możliwości zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Łosice a obciążonych na rzecz osób trzecich.

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć wysokości
środków przeznaczonych na realizację danej części Budżetu Obywatelskiego.

W ramach Budżetu Obywatelskiego wydziela się dwie części:
a) 80% środków, które przeznacza się na realizację dużych projektów o wartości
powyżej 6.000,00 zł,
b) 20% środków, które przeznacza się na realizacje małych projektów o wartości
do 6.000,00 zł.

Zgłoszone projekty muszą spełnić kryterium dostępności dla wszystkich
mieszkańców i dotyczyć obszaru/mieszkańców Miasta i Gminy Łosice.

Kto może zgłosić projekt? Jak to zrobić?

Propozycję projektu może zgłosić mieszkaniec Miasta i Gminy Łosice. Za mieszkańca uważa się osobę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta i Gminy Łosice.

Propozycję projektu należy złożyć na formularzu, który można znaleźć tutaj: http://gmina.losice.pl/index.php/pl/news-reader/budzet-obywatelski-2019.html.

Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu stanowiącym
załącznik co najmniej 10 mieszkańców Miasta i Gminy Łosice (mieszkaniec może złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów). Kartę poparcia można znaleźć tutaj: http://gmina.losice.pl/index.php/pl/news-reader/budzet-obywatelski-2019.html.

W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia, do formularza
zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę̨ opiekuna prawnego, którą można pobrać pod tym adresem: http://gmina.losice.pl/index.php/pl/news-reader/budzet-obywatelski-2019.html.

Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach w godzinach urzędowania pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Formularze składa się w terminie od 31 lipca do 21 sierpnia 2018 roku (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie do skrzynki z napisem „BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - FORMULARZE” znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice w godzinach urzędowania pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30- 15.30. Na kopercie należy umieścić tekst „Budżet Obywatelski 2019” oraz zamieścić imię i nazwisko oraz adres pomysłodawcy, nazwę projektu, zgodnie ze składanym formularzem. Osoba wrzucająca formularz do skrzynki, zobowiązana będzie wpisać informacje, zamieszczone na kopercie, dotyczące projektu na zbiorczej liście.

Weryfikacja złożonych projektów

Formularze z propozycjami projektów podlegają weryfikacji formalnej przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego powołany przez Burmistrza. W przypadku wystąpienia wątpliwości, Zespół może korzystać z opinii ekspertów zewnętrznych.

Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu:
a) prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk,
b) poprawności danych osoby zgłaszającej i osób popierających projekt,
c) zgodności zgłaszanego projektu z wymaganiami formalnymi określonymi,
d) zgodności zgłaszanego projektu z prawem,
e) wykonalności technicznej zgłaszanego projektu.

Formalna weryfikacja zgłoszonego projektu powinna zostać przeprowadzona do 30 sierpnia 2018 roku. Z kolei do 24 września 2018 roku zespół ds. budżetu obywatelskiego upubliczni na stronie gmina.losice.pl i tablicy ogłoszeń informację o wyniku weryfikacji, tzn. listę projektów które będą podane pod głosowanie.

Głosowanie mieszkańców

Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, w godzinach urzędowania pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30.-15.30, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania.

Osoba głosująca może złożyć wyłącznie jedną kartę̨ do
głosowania i ma możliwość zagłosowania na maksymalnie 1 duży projekt i 1 mały projekt.

W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice urodzeni przed 1 stycznia 2005 roku. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór określi Burmistrz Miasta i Gminy
Łosice.

Głosowanie jest jawne.

Do realizacji zostaną rekomendowane projekty, które uzyskają największa liczbę
punktów w głosowaniu.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w terminie 24 września - 3 października 2018 r. . Z kolei jego wyniki poznamy do 1 listopada 2018 r.


Numer edycji:
3
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice Telefon 83 357 35 42
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości