Budżet obywatelski Leżajsk 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Leżajsk 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.07.2018 - 24.07.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.01.2019

Budżet obywatelski Leżajsk 2019: zasady

LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI w 2019 r.

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski (BO) to część wydatków budżetu miasta, o których decydują sami mieszkańcy. W ramach określonej procedury mogą zgłaszać projekty zadań, które powinny zostać zrealizowane w najbliższym roku budżetowym. Wygrywa projekt lub projekty uzyskujące największą liczbę głosów w wyborach z udziałem mieszkańców.

Kto może wziąć udział w procedurze zgłaszania i wyboru zadań?

Każdy mieszkaniec Leżajska ma możliwość:

zgłaszania zadań (projektów),
popierania wniosków innych mieszkańców,
udziału w głosowaniu podczas wyboru zadań do realizacji.
Jaka kwota zostanie przeznaczona na Leżajski Budżet Obywatelski w 2019 roku?

W przyszłym roku na LBO przeznaczona zostanie kwota 300 000,00 zł i rozdysponowana pomiędzy zgłoszone oraz zatwierdzone projekty zadań, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w powszechnym głosowaniu. Wybrane projekty będą następnie ujęte w budżecie miasta na 2019 rok. Należy pamiętać, że koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1/3 kwoty przeznaczonej na zadania w LBO tj. 100.000,00 zł.

Na co mogą być przeznaczone te pieniądze?

Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć na inwestycje tj. budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej. Ważne, aby pomysł na projekt zadania mieścił się w granicach kompetencji miasta.

Co zrobić żeby zgłosić własny pomysł do realizacji?

Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu LBO – można go otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Formularz dostępny jest również poniżej.
W formularzu projektu zadania należy przedstawić:
informacje o projekcie, w tym jego lokalizację (nazwa projektu powinna być jednoznaczna oraz precyzyjna. Z nazwy powinien wynikać przedmiot projektu i jego zasięg terytorialny),
rodzaj i opis projektu wskazując potrzebę zrealizowania zamierzenia oraz jego wpływ na społeczność miasta Leżajsk,
szacunkowy koszt, pamiętając, by szacunkowa wartość nie przekroczyła kwoty ustalonej w LBO.
Do formularza należy dołączyć listę poparcia dla projektu (załącznik nr 2 do regulaminu), podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców. Wzór listy poparcia można otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz jest dostępna poniżej.
Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 3 do 24 lipca 2018 roku:
osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
listownie na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Projekt”. Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem poprawności formalnej oraz zasadami legalności, celowości i gospodarności. Analiza projektów uwzględniać będzie:

możliwości realizacji zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego,
rzeczywisty koszt,
możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,
znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
braku sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego,
możliwych korzyści wynikających dla Miasta,
możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Gdzie, jak i kiedy będziemy głosować?

projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania mieszkańców. Głosować można TYLKO JEDEN RAZ, na 1 projekt zadania. Głosowanie odbędzie się w terminie od 8 do 31 sierpnia 2018 r. poprzez:

wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub;
przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – Głosowanie”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Karta do głosowania (załącznik nr 3 do regulaminu) z projektami poddanymi do głosowania dostępna jest poniżej oraz będzie dostępna w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Leżajsk

Lokalizacja: ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Telefon 516077020
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości