Budżet obywatelski Konstancin-Jeziorna 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Konstancin-Jeziorna 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.04.2017 - 28.04.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.06.2017
  3. Głosowanie 04.09.2017 - 15.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 27.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Konstancin-Jeziorna 2017: zasady

Budżet Obywatelski, inaczej partycypacyjny , stanowią środki finansowe budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczane na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Gminy w 2018 r.

W ramach BO można było zgłaszać projekty, które:
- są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
- nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;
- mieszczą się w katalogu zadań własnych Gminy;
- mieszczą się w ramach ogólnodostępności, to znaczy są bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy;
- są zgodne z obowiązującym lub opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- są zlokalizowane na nieruchomościach: będących własnością Gminy, użyczonych Gminie lub innych nieruchomościach, na których Gmina na mocy zgody właściciela może realizować wnioskowane zadanie.

Kto mógł zgłosić swój projekt?

Dowolną liczbę projektów do BO mógł zgłosić mieszkaniec Gminy, który w dniu jego złożenia ukończył 13 lat.

Wzór formularza zgłoszeniowego projektu do BO można było znaleźć na stronach internetowych: www.konstancinjeziorna.pl oraz konstancin.budzet-obywatelski.org.

Do Formularza należało dołączyć listę co najmniej 15 osób popierających projekt. Każdy mieszkaniec Gminy, który w dniu składania projektu musiał mieć ukończone 16 lat i mógł poprzeć dowolną liczbę projektów.

W przypadku, gdy projektodawcą była osoba niepełnoletnia, do Formularza należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego

Gdzie należało składać pomysły?

Formularz, wraz z wymaganymi załącznikami należało przekazać do kancelarii Urzędu poprzez: - operatora pocztowego, przesyłając Formularz na adres Urzędu, z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”;
- poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: konstancin.budzet-obywatelski.org;
- drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Urzędu: kancelaria@konstancinjeziorna.pl.

Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty od 3 do 28 kwietnia 2017 r.

Jak przebiegała weryfikacja projektów?

Weryfikacja projektów składała się z weryfikacji formalnej i merytorycznej. Weryfikacji projektów dokonywała Komisja.
Weryfikacja formalna:

Formularze zgłoszeniowe podlegały weryfikacji formalnej polegającej na sprawdzeniu:
czy Formularz został złożony w terminie;
czy Formularz zawiera wszystkie niezbędne załączniki;
czy Formularz został prawidłowo wypełniony;
czy do Formularza dołączona została czytelnie i prawidłowo wypełniona - z podaniem prawdziwych danych, w tym numeru PESEL - lista co najmniej 15 osób popierających projekt.

Weryfikacja merytoryczna
Weryfikacja merytoryczna projektu obejmowała:
- weryfikację kosztorysu wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym projektu;
- analizę możliwości realizacji projektu w danym roku budżetowym;
- analizę ponoszenia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu.

Głosowanie

Mieszkańcy mogli głosować na pozytywnie zweryfikowane projekty w terminie: 4 - 15 września 2017 r.

Wyboru projektów BO do realizacji dokonywali mieszkańcy Gminy na jeden z poniższych sposobów:
- przy użyciu karty do głosowania - osobiście w punkcie wyznaczonym przez Urząd lub korespondencyjnie wysyłając kartę do głosowania na adres Urzędu,
- poprzez system do głosowania dostępny na stronie internetowej: konstancin.budzet-obywatelski.org.

Głosować mogli mieszkańcy Gminy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.
Głosujący mógł oddać swój głos tylko na jednej karcie do głosowania. Jeśli głosujący oddał głos na więcej niż jednej karcie lub na więcej sposobów wówczas wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.

Informacje o zwycięskich projektach można znaleźć tutaj: https://konstancin.budzet-obywatelski.org/poprzednie-edycje/2/wyniki.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Lokalizacja: ul. Warszawska 32, 05-510 Konstancin-Jeziorna Telefon 22 756 48 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości