Budżet obywatelski Kędzierzyn-Koźle 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kędzierzyn-Koźle 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 29.12.2017 - 30.01.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 29.12.2017 - 23.02.2018
  3. Głosowanie 09.03.2018 - 31.03.2018
  4. Ogłoszenie wyników 01.04.2018
  5. Realizacja projektów 01.06.2018

Budżet obywatelski Kędzierzyn-Koźle 2018: zasady

Kwoty przypadające na poszczególne Osiedla ustalone w wyniku podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na rok 2018 r. dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim.
W głosowaniu może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta zamieszkujący na terenie danego osiedla, z zachowaniem określonych w przepisach prawa - w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - reguł składania oświadczeń woli, a mianowicie :
1) mieszkańcy osiedla posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;

2) mieszkańcy osiedla posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym mieszkańcy którzy ukończyli lat trzynaście oraz ubezwłasnowolnieni częściowo;

3) mieszkańcy osiedla, którzy nie ukończyli lat trzynastu oraz ubezwłasnowolnieni całkowicie - za pisemną zgodą wyrażoną przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, z zastrzeżeniem ujawnienia w sposób dostateczny woli zarówno głosującego jak i udzielającego zgody w:

a) formie pisemnej - w wykazie mieszkańców biorących udział w głosowaniu stacjonarnym;

b) postaci elektronicznej w głosowaniu elektronicznym ( skan pisemnej zgody rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, zawierająca co najmniej dane wskazane w załączonym przykładowym wzorze winien zostać przesłany na adres budzetobywatelski@kedzierzynkozle.pl nie później niż w terminie do 31 marca 2018 r.).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Lokalizacja: ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle Telefon 774050311
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości