Budżet obywatelski Karczew 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Karczew 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2018 - 12.10.2018
  2. Składanie wniosków projektów 13.08.2018 - 07.09.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.09.2018 - 21.09.2018
  4. Głosowanie 24.09.2018 - 12.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 26.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Karczew 2018: zasady

Budżet partycypacyjny to specjalnie wydzielona kwota z budżetu Gminy Karczew, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Karczewa. Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy sami mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańców, którzy sami decydują na co przeznaczyć pieniądze.

Łączna kwota, która przeznaczona na realizację budżetu partycypacyjnego została podzielona na dziewięć części, tj. na każde osiedle. Kwota przypadająca na dane osiedle jest uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących dane osiedle.

Jakie projekty mogą zgłaszać mieszkańcy?

Zgłaszanym projektem (zadaniem) może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca
się do rozwoju miasta Karczew, która może polegać na:
1) działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku miasta (budowa, modernizacja,
remont);
2) zakupach inwestycyjnych;
3) organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym
lub sportowym.

Zgłaszane projekty (zadania) muszą być zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań własnych gminy. Zgłoszony projekt (zadanie) w ramach danego osiedla musi obejmować i zostać zrealizowany na terenie tego osiedla.

Nie ma ograniczenia w zakresie liczby zgłaszanych projektów (zadań) przez jednego wnioskodawcę.

Każdy projekt (zadanie) musi być poparty podpisami przez co najmniej 15 osób zameldowanych na terenie danego osiedla, którego wniosek dotyczy. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie przy ulicy Warszawskiej 28.

Gdzie należy składać projekty?

Wypełniony formularz, o którym mowa należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny” lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Mieszkańcy mogą składać swoje projekty w terminie: 13 sierpnia 2018 – 7 września 2018 r.

W jaki sposób można głosować?

O wyborze projektów (zadań) do realizacji decydują mieszkańcy miasta Karczewa w drodze bezpośredniego głosowania, którzy spełniają warunek ukończenia 16 roku życia najpóźniej w roku, w którym uczestniczą w konsultacjach.

Głosować można tylko na jeden projekt (zadanie).

Głosowanie odbywa się poprzez:
1) wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Karczewie;
2) przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480
Karczew karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Partycypacyjny”;
za datę oddania głosu, uważa się datę stempla pocztowego;
3) portal Urzędu - system internetowy.

Na dany projekt (zadanie) może zagłosować mieszkaniec zameldowany na terenie danego osiedla, którego wniosek dotyczy. Mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

Głosowanie potrwa od 24 września 2018 – 12 października 2018 r. Listę zwycięskich projektów mieszkańcy mieli poznać do 26 października 2018 r.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Karczewie

Lokalizacja: ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew Telefon 22 780 60 83
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości