Budżet obywatelski Karczew 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Karczew 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 17.07.2017 - 01.09.2017
  2. Głosowanie 18.09.2017 - 06.10.2017
  3. Ogłoszenie wyników 20.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Karczew 2017: zasady

Budżet partycypacyjny to specjalnie wydzielona kwota z budżetu Gminy Karczew, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Karczewa. Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy sami mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańców, którzy sami decydują na co przeznaczyć pieniądze.

Łączna kwota, która przeznaczona została na realizację budżetu partycypacyjnego została podzielona na dziewięć części, tj. na każde osiedle. Kwota przypadająca na dane osiedle jest uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących dane osiedle.

Jakie projekty mogli zgłaszać mieszkańcy?

Zgłaszanym projektem (zadaniem) mogła być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca
się do rozwoju miasta Karczew, która może polegać na:
1) działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku miasta (budowa, modernizacja,
remont);
2) zakupach inwestycyjnych;
3) organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym
lub sportowym.

Zgłaszane projekty (zadania) musiały być zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań własnych gminy. Zgłoszony projekt (zadanie) w ramach danego osiedla musiał obejmować i zostać zrealizowany na terenie tego osiedla.

Nie ma ograniczenia w zakresie liczby zgłaszanych projektów (zadań) przez jednego
wnioskodawcę.

Każdy projekt (zadanie) musi być poparty podpisami przez co najmniej 15 osób zameldowanych na terenie danego osiedla, którego wniosek dotyczy. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie przy ulicy Warszawskiej 28.

Gdzie należało składać projekty?

Wypełniony formularz, o którym mowa należało wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny” lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Mieszkańcy mogli składać swoje projekty w terminie: 17 lipca - 1 września 2017 r.

W jaki sposób można było głosować?

O wyborze projektów (zadań) do realizacji decydowali mieszkańcy miasta Karczewa w drodze bezpośredniego głosowania, którzy spełniają warunek ukończenia 16 roku życia najpóźniej w roku, w którym uczestniczą w konsultacjach.

Głosować można było tylko na jeden projekt (zadanie).

Głosowanie odbywało się poprzez:
1) wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Karczewie;
2) przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480
Karczew karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Partycypacyjny”;
za datę oddania głosu, uważa się datę stempla pocztowego;
3) portal Urzędu - system internetowy.

Na dany projekt (zadanie) mógł zagłosować mieszkaniec zameldowany na terenie
danego osiedla, którego wniosek dotyczy. Mieszkaniec mógł oddać tylko jeden głos.

Głosowanie trwało od 18 września do 6 października 2017 r. Listę zwycięskich projektów mieszkańcy mieli poznać do 20 października 2017 r.

Informacje o zwycięskich projektach można znaleźć tutaj: http://www.karczew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=4&subsub=0&menu=351&artykul=2517&akcja=artykul.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Karczewie

Lokalizacja: ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew Telefon 22 780 60 83
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości