Budżet obywatelski Gryfino 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Gryfino 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 11.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.07.2018 - 07.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.09.2018
  4. Głosowanie 21.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 30.11.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Gryfino 2019: zasady

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór wniosków na propozycje zadań w ramach budżetu obywatelskiego poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych: www.gryfino.pl, gryfino.budzet-obywatelski.org, www.facebook.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy gminy Gryfino.
Przez mieszkańca należy rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie gminy Gryfino.
Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego musi zostać poparta przez grupę co najmniej 20 mieszkańców gminy Gryfino, którzy w roku głosowania kończą 13 lat.
Wnioski w wersji elektronicznej dostępne są na stronach internetowych: www.gryfino.pl, gryfino.budzet-obywatelski.org, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16.
Wnioski wraz z dołączoną listą podpisów przynajmniej 20 osób można złożyć:
drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: bo@gryfino.pl,
poprzez system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,
w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z dopiskiem „Budżet obywatelski”,
osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
Czynności związane z obsługą budżetu obywatelskiego realizuje Zespół ds. budżetu obywatelskiego, który powoływany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
W skład Zespołu ds. budżetu obywatelskiego wchodzą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, trzech Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie oraz trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Członkiem Zespołu ds. budżetu obywatelskiego nie może być osoba, która jest wnioskodawcą wniosku.
Obsługę Zespołu zapewnia Referat Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
Wnioski z propozycjami zadań podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego.
Z powodów formalnych odrzucone są propozycje zadań:
niespełniające wymogów formalnych, określonych w regulaminie,
złożone po terminie,
w których opisane zadanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.
Wnioski z propozycjami zadań po formalnej weryfikacji podlegają procesowi opiniowania przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego.
W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji wniosków.
Wniosek zostaje poddany ponownej weryfikacji.
Informacja o wyniku ponownej weryfikacji zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcy.
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie gminy Gryfino, który w roku głosowania kończy 13 lat.
Głosowanie przeprowadza się poprzez:
bezpośrednie przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,
przesłanie karty do głosowania drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
elektroniczne przesłanie zeskanowanej karty do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail bo@gryfino.pl.
system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org.
Mieszkańcy zamieszkujący na terenie gminy Gryfino posiadający meldunek mogą skorzystać z każdej wymienionej formy głosowania.
Mieszkańcy nieposiadający zameldowania na terenie gminy Gryfino mogą glosować na zadania wyłącznie osobiście, składając przy tym oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Gryfino.
Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
Każdy mieszkaniec może przekazać maksymalnie jedną kartę do głosowania.
Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie oraz niezawierające wymaganych danych będą uznane za nieważne.
Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą propozycję zadań na liście.
Na podstawie kart do głosowania tworzy się listy zadań rekomendowanych do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego.
Do realizacji zostaną przekazane projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim.
Niewykorzystane środki finansowe pozostają w budżecie gminy.
Jeżeli projekty uzyskają taką samą liczbę głosów, a suma kosztów ich realizacji przekracza pulę dostępnych środków finansowych, wówczas zrealizowany zostanie projekt wybrany w drodze losowania, które przeprowadzi Przewodniczący Zespołu w obecności wnioskodawców.
Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybrane zadania będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które otrzyma większą ilość głosów.
Listy rekomendowanych zadań przygotowuje i zatwierdza Zespół ds. budżetu obywatelskiego.
Zespół sporządza protokół z przeprowadzonych czynności, w tym z wyboru zadań realizowanych ze środków budżetu obywatelskiego.
Protokół, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, udostępnia się na stronach internetowych gminy Gryfino www.gryfino.pl i gryfino.budzet-obywatelski.org oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego uwzględnione zostanie w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.

Wyniki
Zwycięskie projekty
1. Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie, 246 000 zł, 1534 głosów
2. Modernizacja istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie, 442 998,23 zł, 1296 głosów

Pozostałe projekty (nie wygrały)
1. BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW "PARK DLA PSÓW" W PARKU MIEJSKIM W GRYFINIE, 68 103 zł, 1041 głosów
2. SAS – STREFA AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ, 150 000 zł, 613 głosów
3. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Borzym, Dołgie, Parsówek i Sobiemyśl jako miejsc rekreacji i ćwiczeń dla mieszkańców, 73 000 zł, 546 głosów


Aktualizacja
Oba zwycięskie projekty weszły już w fazę realizacji. Mają być gotowe do końca roku.
1. Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie, 246 000 zł, 1534 głosów
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego lub ustawienia lamp solarnych w celu poprawy bezpieczeństwa w poszczególnych miejscowościach wiejskich. Zadanie będzie realizowane w miejscowościach: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie. We wskazanych miejscach brak jest jakiegokolwiek oświetlenia ulicznego. Projekt konsultowany był z mieszkańcami poszczególnych sołectw i uzyskał aprobatę. Koszt inwestycji liczony w oparciu o dane otrzymane z Wydziału Inwestycji i Rozwoju UMiG w Gryfinie. W ramach zadania planuje się zakup, dostawę i montaż punktów oświetleniowych w ilości następującej:
1) Bartkowo- 5 lamp przy drodze gminnej - działka nr 234
2) Pniewo - 16 lamp, przy drodze gminnej, ul. Dębowa (9 lamp), ul. Klonowa (7 lamp)
3) Steklno - 12 lamp, na działkach gminnych nr 116/2 (2 lampy), nr 57/122 (5 lamp), nr 84/8 ( 3 lampy), nr 83/51 (2 lampy)
4) Steklinko - 3 lampy, na działce gminnej nr 1
5) Żórawie - 5 lamp, na działce gminnej przy ul. Jagodowej

Celem zadania jest doświetlenie poszczególnych miejscowości wiejskich poprzez rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego lub zakupu i montażu lamp solarnych ( w zależności od możliwości technicznych we wskazanych miejscach) oraz podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców.

2. Modernizacja istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie, 442 998,23 zł, 1296 głosów

Skatepark będzie składał się z 10 elementów o przeznaczeniu deskorolkowo-rolkowo-hulajnogo-rowerowym. Urządzenia skateparku zamontowane będą na obecnej nawierzchni bitumicznej i będą to: Roll-in z bank rampem, Grinbox 12, Platforma, Poręcz prosta, Spin, Funbox do skoków, Wall ride z Quarter pipe, Minirampa, Quarter pipe i Ławka. Zamontowane ww. urządzenia oparte będą o konstrukcję ze sklejki ciemnej podwójnie laminowanej i wodoodpornej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, z jednostronnym odciskiem siatki, przykręconą za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów. Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej. Istniejące elementy Skateparku zostaną zdemontowane przez OSiR w Gryfinie, co zostało ustalone na spotkaniu z Dyrektorem OSiRw dniu 11.07.2018 r.
Przed procesem projektowym i realizacji przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami miasta Gryfina w celu akceptacji lub ewentualnej zmiany zastosowanych urządzeń w ramach wcześniej określonych kwot.

Efektem zamierzonego zadania będzie:
• Zapewnienie miejsce rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców Gryfina;
• Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Gryfina;
• Inwestycja wpłynie również korzystnie na poprawę miejscowego zagospodarowania przestrzennego i na poprawę estetyki miasta.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Lokalizacja: ul. 1 maja 16, 74-100 Gryfino Telefon 48 91 416 20 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości