Budżet obywatelski Gryfino 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Gryfino 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 11.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.07.2018 - 07.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.09.2018
  4. Składanie odwołań 11.09.2018 - 17.09.2018
  5. Rozpatrywanie odwołań 18.09.2018 - 20.09.2018
  6. Głosowanie 21.09.2018
  7. Działania informacyjne 01.11.2018 - 30.11.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Gryfino 2019: zasady

Łączna kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski wynosi 750.000 zł, w tym:
500.000 zł z przeznaczeniem na teren miasta Gryfina i 250.000 zł na miejscowości wiejskie.Mogą być finansowane tylko zadania o charakterze inwestycyjnym, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy gminy Gryfino.Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego musi zostać poparta przez grupę co najmniej 20 mieszkańców gminy Gryfino, którzy w roku głosowania kończą 13 lat. Wnioski w wersji elektronicznej dostępne są na stronach internetowych: www.gryfino.pl, gryfino.budzet-obywatelski.org, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16.
Wnioski wraz z dołączoną listą podpisów przynajmniej 20 osób można złożyć:
drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: bo@gryfino.pl,
poprzez system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,
w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z dopiskiem „Budżet obywatelski”, osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
Głosowanie przeprowadza się poprzez:
bezpośrednie przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,
przesłanie karty do głosowania drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, elektroniczne przesłanie zeskanowanej karty do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail bo@gryfino.pl lub system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org.
Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
Każdy mieszkaniec może przekazać maksymalnie jedną kartę do głosowania.
Na podstawie kart do głosowania tworzy się listy zadań rekomendowanych do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego.
Do realizacji zostaną przekazane projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim.


Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Lokalizacja: ul. 1 maja 16, 74-100 Gryfino Telefon 91 416 20 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości