Budżet obywatelski Góra Kalwaria 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Góra Kalwaria 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 28.05.2018 - 12.07.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.07.2018 - 03.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 03.08.2018 - 07.08.2018
  4. Głosowanie 08.08.2018 - 23.08.2018
  5. Ogłoszenie wyników 30.08.2018 - 03.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Góra Kalwaria 2018: zasady

WYNIKI: Wybrane, zwycięskie projekty: „Turystyczne szlaki tematyczne”, "Modernizacja chodnika przy ulicy Pijarskiej", „Piękne i czyste miasto”.

Więcej informacji o zwycięskich projektach: https://gorakalwaria.net/news-w-przyszlym-roku-realizowane-beda-cztery-projekty-znamy-wyniki-glosowania,569.html.


Budżet Obywatelski, inaczej partycypacyjny, w Górze Kalwarii na rok 2019 (zwany dalej „BO”)
stanowią środki finansowe budżetu Gminy Góra Kalwaria przeznaczane na realizację zadań
(zwanych dalej „projektami”) zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Góra
Kalwaria wybranych przez mieszkańców miasta Góra Kalwaria (zwanego dalej „Górą Kalwarią”).

Jakie projekty można zgłaszać w ramach BO na 2019 rok i na jakie kwoty powinny opiewać?

Postulowana kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 rok wynosi 400 000 złotych.
Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć
1) 100 000 złotych dla projektu dotyczącego budowy, modernizacji,
remontu lub uzupełnienia infrastruktury miejskiej;
2) 50 000 złotych dla projektu będącego działaniem na
rzecz poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców bądź działaniem o
charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Kiedy można zgłosić swój projekt i jak to zrobić?

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty od 28 maja do 12 lipca 2018 r.

Jeden projekt do BO może zgłosić osoba zamieszkująca na terenie miasta Góra Kalwaria, która w dniu jego złożenia ukończyła 16 lat.

Zgłoszenia projektu dokonuje się na wzorze formularza dostępnego w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przy ul. 3 Maja 10 i wersji elektronicznej dostępnej
na stronie www.bip.gorakalwaria.pl. Wypełniony dokument należy złożyć:

1) w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Góra
Kalwaria
2) na adres mailowy: obywatelski@gorakalwaria.pl

W przypadku Pomysłodawcy będącego osobą niepełnoletnią do formularza należy dołączyć
zgodę opiekuna prawnego, której wzór dostępny jest tutaj: http://www.gorakalwaria.pl/files/0/84140/Regulamin%20BO%20-%20zalacznik%20do%20Zarzadzenia.pdf

Do formularza należy dołączyć listę 15 osób popierających projekt, z których wszystkie
osoby popierające mają być mieszkańcami miasta Góra Kalwaria.

Weryfikacja projektów

Weryfikacja przeprowadzana przez odpowiednią Komisję ma na celu ocenę projektów pod względem formalnym i merytorycznym. Proces ten potrwa od 13 lipca do 3 sierpnia 2018 r.

Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów udostępniona zostanie na stronie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

Głosowanie

Kolejność projektów na listach do głosowania ustalana jest w drodze publicznego losowania
(zwanego w niniejszym paragrafie „losowaniem”). Miejsce oraz czas losowania podaje się do publicznej wiadomości z minimalnym siedmiodniowym wyprzedzeniem. Ostateczną listę projektów w wylosowanej kolejności podaje się do wiadomości publicznej, zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz w lokalnej prasie.

Głosowanie nad projektami potrwa od 8 do 23 sierpnia 2018 r.

Głosować można:
1) Osobiście w punktach wyznaczonych odpowiednim Zarządzeniem Burmistrza;
2) Korespondencyjnie, wysyłając Kartę do głosowania na adres Urzędu z dopiskiem
„Budżet Obywatelski”;
3) Wysyłając skan Karty do głosowania na adres: obywatelski@gorakalwaria.pl w
terminie,

Wzór kart do głosowania (zwanej dalej „kartą”) na projekty do realizacji w ramach BO
dostępny jest tutaj: http://www.gorakalwaria.pl/files/0/84140/Regulamin%20BO%20-%20zalacznik%20do%20Zarzadzenia.pdf

Głosować mogą mieszkańcy miasta Góra Kalwaria, którzy w dniu głosowania mieli
ukończone 16 lat i którzy są w stanie potwierdzić swoje zamieszkanie na terenie Góry
Kalwarii.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Lokalizacja: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria Telefon 22 727 34 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości