Budżet obywatelski Golczewo 2017

Budżet obywatelski Golczewo 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 28.09.2017 - 13.10.2017
  2. Maraton pisania wniosków 28.09.2017 - 13.10.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 28.09.2017 - 13.10.2017
  4. Składanie wniosków projektów 28.09.2017 - 13.10.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.10.2017 - 27.10.2017
  6. Głosowanie 02.11.2017 - 17.11.2017
  7. Ogłoszenie wyników 08.12.2017
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 30.12.2022

Budżet obywatelski Golczewo 2017: zasady

Celem budżetu obywatelskiego jest skonsultowanie z mieszkańcami listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Gminy Golczewo na rok 2018.
Budżet obywatelski ma za zadanie integrować mieszkańców, tworzyć więzi lokalne, wzmacniać poczucie tożsamości z zamieszkiwaną gminą.
Kwota przeznaczona na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2018 wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Propozycje projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać:
osoby prawne, organizacje, zakłady pracy działające na terenie gminy Golczewo;
osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:
najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo ukończą 18 lat;
posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Golczewo.
Projekt zgłaszany przez osoby fizyczne musi być poparty podpisami 10 osób.
Podmioty wymienione wyżej mogą złożyć więcej niż jeden projekt.
Projekt może dotyczyć wyłącznie wydatków na realizację zadań własnych gminy, na terenach będących własnością Gminy Golczewo oraz wydatków na realizacje zadań, które może realizować gmina na podstawie obowiązujących przepisów.
Realizacja zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego winna zakończyć się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach realizacja zadania może być wydłużona o następny rok budżetowy.
Wraz ze zgłoszeniem projektu należy przedłożyć szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania.
Wartość jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł brutto.
W Urzędzie Miejskim w Golczewie w pokoju nr 21 udostępnia się do wglądu zainteresowanym mieszkańcom pełne opisy wszystkich złożonych projektów.
Projekt należy zgłosić na „Formularzu zgłoszeniowym propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2018”, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, w terminie od 28.09.2017 r. do 13 .10.2017 r., w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie, listownie pocztą tradycyjną lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres: urzad@golczewo.pl.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Golczewo

Lokalizacja: ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, 72-410 Golczewo Telefon 91 38 60 127
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości