Budżet obywatelski Dobre Miasto 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Dobre Miasto 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.07.2017 - 31.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2017 - 18.08.2017
  3. Głosowanie 21.08.2017 - 22.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 25.09.2017 - 26.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Dobre Miasto 2017: zasady

Już po raz trzeci mieszkańcy miasta i gminy Dobre Miasto mogli zgłaszać swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Poprzednie dwie edycje pokazały, że inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy. Dlategoteż w tym roku uruchomiona została procedura budżetu obywatelskiego z kilkoma zmianami i nowościami, wynikającymi z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców w latach ubiegłych.
W tym roku po raz pierwszy można było zgłaszać tzw. projekty „miękkie”. Mogły one dotyczyć wszelkich działań, które nie są inwestycjami.

Tegoroczną nowością było również umożliwienie składania wspólnych projektów inwestycyjnych – realizowanych jednocześnie w kilku sołectwach, czy osiedlach. Polega to na tym, że jeden projekt może obejmować inwestycją kilka miejsc na terenie gminy, czyli być zlokalizowany w kliku wsiach, czy osiedlach w mieście. Warunkiem jest, aby inwestycja była tego samego rodzaju, czyli służyła tym samym celom, np.: projekt dotyczący kilku obiektów rekreacyjnych; projekt dotyczący kilku obiektów sportowych; projekt dotyczący kilku dróg, czy kilku chodników.

Zasada składania takiego projektu jest jednakowa dla wszystkich zgłaszanych projektów tzn.: formularz zgłoszeniowy składa jeden wnioskodawca i załącza listę poparcia projektu z co najmniej pięćdziesięcioma podpisami mieszkańców gminy.

Każdy zgłoszony projekt musiał należeć do zadań własnych gminy oraz być realizowany na terenach będących jej wyłączną własnością. Zgłoszony projekt musiał być możliwy do realizacji w całości w ciągu jednego roku kalendarzowego, tj. w 2018 roku.

Każdy mieszkaniec gminy Dobre Miasto, który ukończył 18 rok życia mógł zgłosić jeden projekt pod warunkiem, że uzyska poparcie projektu przez co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców gminy.

W III edycji Budżetu Obywatelskiego zwyciężył projekt pn.: Konsorcjum wsi: Wyrównywanie Szans – boiska dla wszystkich. Projekt zakłada budowę czterech boisk ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną w Barcikowie, Głotowie, Smolajnach i Urbanowie.
W głosowaniu mieszkańców projekt uzyskał 715 głosów i tym samym zajął pierwsze zwycięskie miejsce.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Dobre Miasto

Lokalizacja: ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto Telefon 89 61 61 314
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości