Budżet obywatelski Choroszcz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Choroszcz 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 29.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2018 - 30.07.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.07.2018
  4. Głosowanie 03.09.2018 - 17.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 26.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Choroszcz 2018: zasady

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Choroszcz mogą być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne dotyczące inwestycji znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy. Kwotę wydatków wydzieloną w budżecie Gminy Choroszcz na 2018 r., przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego, ustala Rada Miejska w drodze uchwały. Projekty inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać osoby zamieszkałe w mieście Choroszcz. Każdy uprawniony może zgłosić jeden projekt inwestycyjny, który musi uzyskać poparcie co najmniej 10 mieszkańców Choroszczy. Każdy mieszkaniec Choroszczy może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu.

Zgłoszenie projektu inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpić może poprzez złożenie formularza projektu w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub w postaci skanu z oryginału przesłanego na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl. Analiza formalna i merytoryczna projektów przeprowadzana jest w terminach oraz trybie określonych przez Radę Miejską w Choroszcz w drodze uchwały. Listę projektów inwestycyjnych poddanych pod konsultacje z mieszkańcami miasta Choroszcz oraz, wraz z uzasadnieniem, listę projektów niespełniających wymogów formalnych i merytorycznych ogłasza Burmistrz Choroszczy. Ostatecznego wyboru projektów inwestycji, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, dokonują w głosowaniu powszechnym osoby zamieszkałe w Choroszczy.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Choroszcz realizowane są te projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w danym roku na Budżet Obywatelski. Jeżeli dwa lub więcej projektów inwestycyjnych uzyska tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na listach zadecyduje publiczne losowanie. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów pozostaje ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wyklucza, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska największe poparcie.

Tegoroczne głosowanie nad projektami inwestycyjnymi zgłoszonymi do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywało się w dniach 3-17 września. Mieszkańcy mogli oddać głos maksymalnie na 1 projekt, spośród trzech zgłoszonych.
Najwięcej głosów uzyskał projekt: „Dobrze funkcjonująca Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej”.
Z kolei na drugim miejscu znalazł się „Stadion Miejski w Choroszczy”.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Choroszcz

Lokalizacja: ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz Telefon + 85 7132200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości