Budżet obywatelski Chełmno 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Chełmno 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.02.2017 - 14.03.2017
  2. Ogłoszenie wyników 31.03.2017
  3. Realizacja projektów 02.04.2017 - 15.11.2017

Budżet obywatelski Chełmno 2017: zasady

Zgłaszać można projekty - do kwoty jaką miasto zabezpiecza na tegoroczny budżecie. Głosować na projekty mogą mieszkańcy zameldowani na pobyt stały w mieście. Należy wejść na stronę BIP Chełmna i wypełnić kartę. Można również wybierać projekty na internetowej stronie. Głos mają ci, którzy do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń do BO ukończą 16 lat.
Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, która przyczynia się do rozwoju miasta. Projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji miasta. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty ustalonej w budżecie Chełmna. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronach internetowych: www.chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna - www.bip.chelmno.pl oraz w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, p.101 parter w godzinach pracy Urzędu. Do formularza należy obowiązkowo dołączyć listę minimum 25 osób popierających wskazany projekt, które w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16 lat i są zameldowanie na pobyt stały w Chełmnie. Wypełniony formularz można wysłać listem na adres Urzędu Miasta Chełmna (ul. Dworcowa 1 , 86-200 Chełmno) z dopiskiem „Budżet Obywatelski - Projekt” lub złożyć osobiście w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, o którym mowa w ust. 5. W razie wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę wpływu projektu do kancelarii Urzędu. Wykaz zgłoszonych projektów jest nastepnie udostępniany na stronach internetowych: www.chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna- www.bip.chelmno.pl, i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna. Złożone projekty są analizowane przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Chełmna - pod względem:
możliwości realizacji, kosztu realizacji, możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu, znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności, korzyści wynikających dla Miasta, możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Te, których kosztorysy nie dają gwarancji ich realizacji mogą zostać skorygowane za zgodą wnioskodawcy. W skład komisji oceniającej wchodzą: kierownicy jednostek, które przeprowadzały analizę projektów, radni Rady Miasta zgłoszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta, burmistrz Miasta lub osoba przez niego wyznaczona. Komisja decyduje, które projekty zostaną dopuszczone do głosowania, a które odrzucone. Komisja przekazuje projekty z uzasadnieniami sekretarzowi miasta, który sporządza listę projektów dopuszczonych do głosowania i listę projektów odrzuconych. Projekt dopuszczony do głosowania zostanie umieszczony na karcie do głosownia.
O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy w drodze głosowania internetowego. Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą karty do głosowania dostępnej na stronie https://bo.chelmno.pl, odnośników do niej, umieszczonych na stronach www.chelmno.pl, www.bip.chelmno.pl. Głos można oddać także za pomocą tzw. e- urny (wydzielone stanowisko komputerowe z dostępem do karty) znajdującej się w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, p.101, w godzinach pracy Urzędu. Aby skorzystać z e-urny niezbędne jest posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Głosować można maksymalnie na trzy projekty z zastrzeżeniem, że głosowanie odbywa się na jednej karcie do głosowania.Za głos ważny uważa się głos oddany na jeden, dwa, lub trzy projekty. Weryfikacja osoby biorącej udział w głosowaniu odbywa się na podstawie nr PESEL. Głosowanie trawa od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia głosowania do godziny 23:59:59 w dniu kończącym głosowanie. Po zakończonym głosowaniu Komisja powołana przez burmistrza ostatecznie ustala, ile głosów uzyskały poszczególne projekty i ustala listę projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Chełmno

Lokalizacja: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno Telefon 56 677 17 17
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości