Budżet obywatelski Bydgoszcz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Bydgoszcz 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.01.2017 - 28.02.2017
  2. Składanie wniosków projektów 27.04.2017 - 31.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 27.04.2017 - 16.09.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 30.09.2017
  5. Głosowanie 01.10.2017 - 31.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 30.11.2017
  7. Działania informacyjne 01.01.2017 - 31.12.2017
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Bydgoszcz 2017: zasady

Zasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzielaniu z budżetu miasta kwoty około 10 mln zł rocznie na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na stałe na obszarze każdego z dwudziestu dziewięciu osiedli. Decyzję, które zadania zostaną zrealizowane, podejmują w głosowaniu mieszkańcy.
Mieszkańcy Bydgoszczy decydują o realizacji projektów za łączną kwotę prawie 10 mln zł.
Każdy bydgoszczanin może zgłosić dowolną liczbą projektów.
Aby zgłosić projekt należy podać w formularzu zgłoszeniowym: nazwę zadania, lokalizację, szacunkowy koszt zadania, opis zadania, imię, nazwisko i numer PESEL. Na formularzu należy złożyć podpis.
W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski mogły być zgłaszane projekty, które:
- są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2018,
- umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców,
- są zlokalizowane na nieruchomościach, które należą do miasta Bydgoszcz i nieobciążonych na rzecz osób trzecich, z wyłączeniem sytuacji uzyskania zgody podmiotu zarządzającego nieruchomością – inwestycje mogą być realizowane tylko na terenach miejskich,
- których szacowany koszt nie przekracza limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu.
W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski nie mogą być zgłaszane projekty, które:
- zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
- warunkują realizację projektu od realizacji kolejnego etapu,
- są sprzeczne z planami Miasta Bydgoszczy.
Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów:
- sprawdzi czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu,
- oceni czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
- sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu,
- urealni kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełni go o koszty wykonania oznakowania graficznego,
- sprawdzi czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu środków na dane osiedle,
- dokona analizy podniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania
- sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.
Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty mogli głosować przez cały październik. Na kartach do głosowania widoczne były również opinie Rad Osiedli dotyczące poszczególnych projektów. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do budżetu miasta na 2018 rok.
W tym roku można było zagłosować na projekty do kwoty przeznaczonej na jedno wybrane osiedle – na przykład zaznaczyć trzy zadania, których wartość po zsumowaniu nie przekroczy środków na dane osiedle.
Projekty zwycięskie kierowane są do realizacji. Lista znajduje się pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/0BxB1Bzx8xn1ga3Z5Yjk5R3VMTDg/view

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Bydgoszczy

Lokalizacja: ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz Telefon 52 5858926
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości