Budżet obywatelski Bydgoszcz 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Bydgoszcz 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 25.04.2019 - 12.06.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.06.2019 - 10.09.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.09.2019
  4. Głosowanie 01.10.2019 - 31.10.2019
  5. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Bydgoszcz 2019: zasady

Kwota 75 proc. środków przeznaczonych na BBO wydzielona zostanie na zadania osiedlowe na poszczególnych osiedlach. Kwota przeznaczona na projekty osiedlowe dzielona jest w ten sposób, że 25 proc. tej kwoty dzielone jest po równo na wszystkie osiedla, a 75 proc. - proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na terenie danego osiedla, z dodaniem środków pozostałych dla poszczególnych osiedli z poprzednich edycji programu BBO.
Kwota 22 proc. środków (ze wspomnianych 25 proc.) wydzielona zostanie na realizację projektów ponadosiedlowych, a pozostałe 3 proc. - na realizację małych projektów społecznych.
Projekty realizowane w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Miasta Bydgoszcz przypisanych do realizacji jednostkom.
W ramach programu BBO mogą być zgłaszane projekty, które:
- są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2020, a w sytuacji złożonego zakresu prac mogą być również kontynuowane w kolejnym roku budżetowym
- umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców
- w przypadku projektów ponadosiedlowych wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 proc. limitu środków finansowych przeznaczonych n projekty ponadosiedlowe
- w przypadku małych projektów społecznych wartość jednego projektu nie może przekroczyć 10 proc. limitu środków finansowych przeznaczonych na małe projekty społeczne.
Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który ukończył 16. r. ż., zameldowany na terenie Bydgoszczy. Forma składania projektu może być:
- elektroniczna – z wykorzystaniem aplikacji
- papierowa-poprzez wrzucenie formularza zgłoszeniowego do urn rozlokowanych w szkołach i jednostkach Miasta Bydgoszczy, których wykaz lokalizacji opublikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy
- przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres UM Bydgoszczy z dopiskiem „Zgłoszenie projektu – program Bydgoski Budżet Obywatelski”.
W przypadku, gdy projektodawcą jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.
Każdy mieszkaniec Bydgoszczy może zgłosić 3 projekty osiedlowe, 3 projekty ponadosiedlowe oraz 3 małe projekty społeczne.
W sytuacji, gdy tożsamy projekt został zgłoszony przez kilku mieszkańców, projektodawcą właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest osoba, która zgłosiła projekt najwcześniej. Decyduje data wprowadzenia projektu do aplikacji.

Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2019 rok.

Numer edycji:
8
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Bydgoszczy

Lokalizacja: ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz Telefon 525858926
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości