Budżet obywatelski Boguchwała 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Boguchwała 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.10.2018 - 12.10.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.10.2018 - 25.10.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 25.10.2018
  4. Głosowanie 06.11.2018 - 11.11.2018
  5. Ogłoszenie wyników 19.11.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Boguchwała 2018: zasady

Nowością w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała jest możliwość głosowania na projekty przez wszystkich mieszkańców Gminy Boguchwała, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie będą głosowały za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Planowana kwota przeznaczona na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi do 780 000 zł.
Każdy mieszkaniec może zgłosić projekt w obszarach:
- budowy, modernizacji oświetlenia - wartość do 70 000 zł,
- budowy i przebudowy dróg - wartość do 100 000 zł,
- budowy, rozbudowy terenów rekreacyjnych - wartość do 90 000 zł.

Zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który winien zawierać: nazwę projektu, obszar projektu, lokalizację projektu, skrócony opis projektu, przewidywanych odbiorców projektu, uzasadnienie realizacji projektu, szacunkowy koszt projektu, Wnioskodawcę, kontakt do Wnioskodawcy, listę poparcia z minimum 20 podpisami mieszkańców popierającymi projekt. Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała może poprzeć więcej niż jeden zgłoszony projekt. Nie będą uwzględniane projekty zgłoszone w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym i złożone po ogłoszonym terminie. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz listy poparcia do pobrania w plikach poniżej oraz:

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała,
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale,
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale oraz w filiach,
w Lokalnym Ośrodku Kultury "Razem" w Niechobrzu oraz w filiach,
w Lokalnym Ośrodku Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu oraz w filiach.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października w formie papierowej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

- drogą pocztową na adres - Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2019",
- bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
- drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: bo@boguchwala.pl.

Złożone projekty zostaną poddane weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod względem formalno-prawnym, m.in. zgodności propozycji z ustawą o samorządzie gminnym, planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności z ustawą o finansach publicznych, możliwości technicznych realizacji zadania, kosztów eksploatacji, utrzymania projektu.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że dwa lub więcej projektów dotyczą realizacji identycznego lub bardzo podobnego zadania, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego organizuje spotkanie z udziałem przedstawicieli wnioskodawców celem omówienia możliwości połączenia projektów w jeden. W przypadku braku zgody wnioskodawców na połączenie, projekty procedowane są osobno.

Informacja o wynikach weryfikacji formalno-prawnej wraz z decyzją i uzasadnieniem ewentualnego niedopuszczenia projektu do głosowania zostanie przedstawiona Wnioskodawcy w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy z zakwalifikowanymi projektami. Od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu do głosowania, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Burmistrza Boguchwały w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Głosowanie odbędzie się w dniach 6 - 11 listopada.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego sporządzi listę projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców. Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, może udzielić poparcia dla jednego projektu spośród przedstawionych propozycji w ramach poszczególnych obszarów. Zmianie uległ sposób głosowania w formie papierowe. Wymagane jest osobiste dostarczenie do punktu głosowania formularza ankiety w wersji papierowej. W każdym z punktów musi być obecny pracownik upoważniony do kontroli poprawności oddawanego głosu.

Oddanie ankiety do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej ankiety do głosowania, która wpłynie jako pierwsza. Pozostałe ankiety oddane przez tą samą osobę uzna się za nieważne. Przesłanie ankiety do głosowania w formie elektronicznej w liczbie większej niż 1 spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej ankiety do głosowania, która wpłynie jako pierwsza. Pozostałe ankiety oddane przez tą samą osobę uzna się za nieważne. W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności wpływu wielu kart jednej osoby wszystkie karty tej osoby stają się nieważne.

W tym roku głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Boguchwała, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie będą głosowały za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. W takim przypadku osoba niepełnoletnia musi ze sobą przynieść do punktu głosowania podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział w głosowaniu lub wraz z nim wypełnić kartę na miejscu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019 zostaną zrealizowane:

4 projekty w obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia",
3 projekty w obszarze "budowa, przebudowa dróg",
2 projekty w obszarze "budowa, rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych".

Wybrane do realizacji zostaną projekty z największą liczbą głosów w poszczególnych obszarach. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów w danym obszarze, o kolejności na liście do realizacji decyduje losowanie. Projekty wybrane do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019 zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu Gminy Boguchwała na 2019 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Boguchwale

Lokalizacja: ul. Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała Telefon +17 8755200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości