Budżet obywatelski Bochnia 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bochnia 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 14.05.2018 - 18.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.05.2018 - 29.06.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 23.07.2018
  4. Głosowanie 03.09.2018 - 16.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 21.09.2018
  6. Realizacja projektów 02.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Bochnia 2018: zasady

Projekty można zgłaszać jako ogólnomiejskie lub osiedlowe. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty, która jest określona dla danego typu projektów. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 25 (projekt osiedlowy) lub 50 mieszkańców (projekt ogólnomiejski) miasta.

Na BO przeznaczone zostały kwoty: 230 tys. zł w ramach zadań ogólnomiejskich i po 55 tys. zł na poszczególne osiedla, czyli 770 tys. zł na zadania osiedlowe

Projekty składa się w zarządach poszczególnych osiedli lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta w terminie określonym Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego. Projekty zgłaszane w poszczególnych osiedlach po formalnej weryfikacji, są niezwłocznie przekazywane przez właściwe Zarządy Osiedli do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta. Wyboru projektów spełniających wymogi formalne dokonują mieszkańcy Miasta Bochnia w głosowaniu.

Każdy Wyborca dysponuje dwoma głosami, z zastrzeżeniem, że jeden głos może oddać na projekt ogólno-miejski i jeden głos na projekt osiedlowy złożony w osiedlu, na którym zamieszkuje. Głosowanie odbywa się: bezpośrednio - poprzez wypełnienie karty do głosowania lub poprzez stronę internetową Urzędu Miasta.

W roku 2018 mieszkańcy Bochni wybrali do realizacji takie zadania w ramach budżetu obywatelskiego, jak:
- Czyste powietrze to nasze zdrowie
- Wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bernardyńskiej 10 (Hufiec ZHP i oddział PTTK)
- Wymiana zieleni i zagospodarowanie Placu Waleriana Kasprzyka
- Remont części chodnika z dużej płyty na ul. Gazaris
- Remont chodnika na ulicy Podedworze na długości około 200 mb
- Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na placu zabaw przy ul. Goslara
- Poszerzenie siłowni zewnętrznej o siłownię dla dzieci oraz uzupełnienie istniejącej zieleni
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuca

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Bochnia

Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia Telefon 14 614 91 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości