Budżet obywatelski Bochnia 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Bochnia 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.03.2017 - 28.04.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.05.2017 - 25.07.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.08.2017 - 10.09.2017
  4. Głosowanie 11.09.2017 - 22.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 29.09.2017
  6. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Bochnia 2017: zasady

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni, który ukończył 16 lat. Projekty można zgłaszać jako ogólnomiejskie lub osiedlowe. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty, która jest określona dla danego typu projektów. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 25 (projekt osiedlowy) lub 50 mieszkańców (projekt ogólnomiejski) miasta. Zgłaszający projekt ma prawo do nieodpłatnej pomocy Urzędu Miasta w zakresie oszacowania kosztu inicjatywy, a także określenia uwarunkowań formalno-prawnych. Projekty składa się w zarządach poszczególnych osiedli lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta w terminie określonym Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego. Projekty zgłaszane w poszczególnych osiedlach po formalnej weryfikacji, są niezwłocznie przekazywane przez właściwe Zarządy Osiedli do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta. Wyboru projektów spełniających wymogi formalne dokonują mieszkańcy Miasta Bochnia w głosowaniu. Każdy Wyborca dysponuje dwoma głosami, z zastrzeżeniem, że jeden głos może oddać na projekt ogólno-miejski i jeden głos na projekt osiedlowy złożony w osiedlu, na którym zamieszkuje. Głosowanie odbywa się: bezpośrednio - poprzez wypełnienie karty do głosowania lub poprzez stronę internetową Urzędu Miasta.

W BO 2017 zwyciężyły takie zadania jak:
- Zadbajmy o świeże powietrze w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
- Rozbudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 6
- Remont boiska rekreacyjno-sportowego przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Bochni
- Montaż żaluzji przeciwsłonecznych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 ul. Kolejowa 10
- „Zobacz smoga – sieć czujników jakości powietrza” monitorujących 24 na dobę
- Zakup nowych urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw przy ul. Widok
- Zagospodarowanie terenu przy wejściu na cmentarz św. Rozalii, obok parkingu oraz wokół nowych schodów
- Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Kolanów, ul. ks. Kuca (od ul. Brodzińskiego) i na ul. Podgórca
- Rozbudowa siłowni zewnętrznej na działce nr 1713/1 w Bochni ul. Chodenicka

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Bochnia

Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia Telefon 14 614 91 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości