Budżet obywatelski Barlinek 2020

Edycja budżetu:

2020

Budżet obywatelski Barlinek 2020: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.05.2019
  2. Składanie wniosków projektów 01.06.2019 - 31.07.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2019 - 31.08.2019
  4. Głosowanie 01.09.2019 - 30.09.2019
  5. Ogłoszenie wyników 08.10.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Barlinek 2020: zasady

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, proszę zainteresowanych mieszkańców gminy o złożenie oświadczenia, dotyczącego zgłoszenia woli pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego do oceny formalnej i merytorycznej – zgodności z prawem i wykonalności technicznej zgłoszonych projektów
Od maja br. trwała w Naszej Gminie akcja promocyjna dotycząca barlineckiego budżetu obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej, rozwieszonych plakatów, a także dzięki ulotkom rozesłanym do wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

Od 01 czerwca do 31 lipca br., każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie, lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł na zadanie miejskie i 100 tys. zł na zadanie sołeckie.

Wpłynęło 5 (pięć) wniosków do barlineckiego budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem formalnym i merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które będą generowane przez projekty w kolejnych latach.

Miło mi poinformować, że wszystkie zgłoszone projekty zostały pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i zostaną poddane ocenie mieszkańców poprzez głosowanie.

Przed głosowaniem, proszę o zapoznanie się z listą projektów:
Poniżej przypominam zasady głosowania:

W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek.
Każdy głosujący ma do dyspozycji tylko po jednym głosie na zadanie miejskie i zadanie sołeckie, przy czym można głosować tylko jeden raz.
Głos można oddać tylko na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki.
Głosowanie odbywa się na karcie do głosowania .Wypełnioną kartę do głosowania należy:

złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20 lub
przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20, z adnotacją na kopercie „Barlinecki Budżet Obywatelski” lub
przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: umig@barlinek.pl pod warunkiem, iż wypełniona karta do głosowania będzie stanowiła skan dokumentu.

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska oraz czytelne podpisanie Karty do głosowania.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów miejskich i sołeckich.
Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zagłosowania na wybrany przez siebie projekt w okresie od 01 do 30 września br.

Przypominam, że głosowaliśmy na 5 (pięć) projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców gminy i zweryfikowane przez powołany zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Miło mi poinformować, że w głosowaniu oddano 8 143 głosy, w tym 18 głosów nieważnych. W głosowaniu wzięło udział 22,75% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek.

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

PROJEKTY/ZADANIA MIEJSKIE

1. Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 3891

PROJEKTY/ZADANIA SOŁECKIE

1. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Rychnowie 363

2. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i spowolnienie ruchu pojazdów w miejscowości Jaromierki 332

3. Mini centrum rekreacyjno - sportowe w Łubiance 3452

4. Naprawa drogi gminnej Żydowo - Wilcze 87

Informuję, że na podstawie wyników głosowania, rekomendowany zostaje do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. projekt Miejski nr 1:

ZAKUP KARETKI SANITARNEJ DLA SZPITALA BARLINEK SP. Z O.O.

oraz projekt Sołecki nr 3:

MINI CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWE W ŁUBIANCE

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Barlinku

Lokalizacja: ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek Telefon +48 95 746 55 40
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości